1. ENGLISH
Kaos GL > Çalışma Alanları

Çalışma Alanları

KAOS GEY VE LEZBİYEN KÜLTÜREL ARAŞTIRMALAR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

 DERNEĞİN ÇALIŞMALARI

 Dernek, ikinci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda, üyeleri ve kamuoyu için aşağıdaki çalışmalarda bulunur:

 a) Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli her türlü sosyal, kültürel, bilimsel etkinliklerde bulunmak.

 b) Basın-yayın organları yoluyla derneğin amaçları ve / veya çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, derneğin görüşlerini kamuoyuna açıklamak.

 c) Bilimsel toplantılar, paneller, seminerler, konferanslar, sempozyumlar, sergiler, festivaller, temsiller, gösterimler, toplantılar, kurslar, kongreler ve atölye çalışmaları, yarışmalar düzenlemek ve düzenlenmesinde görev almak. Eğitim çalışmaları yapmak.

 d) Dergi, bülten, vcd, web sayfası, broşür, kitap vb. yayınlar çıkarmak.

 e) Üyelerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için her düzeyde eğitim ve öğretim kurumu, dershane, kurs ve yurt açıp işletmek veya bunlara katkıda bulunmak.

 f) Üyelerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve aralarındaki iletişim ve dayanışmayı arttırmak üzere lokal, dinlenme tesisleri, gösterim salonu ve kitaplık açmak ve işletmek.

 g) Derneğe gelir sağlamak ya da üyeler arasındaki sosyal ilişkileri ve iletişimi gerçekleştirmek amacıyla balo, yemek, konser, piknik, gezi vb. etkinlikler düzenlemek.

 h) Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için üyeleri veya uzman kişiler aracılığıyla araştırma, inceleme, geliştirme, çalışma ve etütler yapmak, öneri ve dilekleri belirlemek ve bunları her türlü yayın araçları ile yayınlamak.

 i) İkametgahı ile amaç ve çalışma konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar satın almak, satmak ve kiralamak. Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurmak, işletmek ve her türlü inşaatı yaptırtmak.

 j) Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla; iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandığı kurmak.

 k) Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış toplamak, almak ve vermek; şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul etmek.

 l) Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için mevzuata uygun olarak başka dernek, sendika, vakıf, kişi, kurum ve benzeri kuruluşlar ile ortak faaliyetler yürütmek.

 m) Sağlık Bakanlığı ve/veya cinsel sağlık ve ruh sağlığı alanlarında çalışan kurum ve kuruluşlar ile oluşturulacak kurullarda ve alınacak kararlarda gey ve lezbiyen topluluğunu temsilen görev almak ve/veya üyelerinin görevlendirilmesini sağlamak.

n) Aile, eğitim, akademi, hukuk, çalışma hayatı, medya-iletişim, askerlik, hapishane, cinsel sağlık, ruh sağlığı vb. alanlarda mevcut durum ve işleyişin izlenmesi, eşcinsellerin sosyal, kültürel, ekonomik hakları yönünde düzenlemeler için çalışmaların yapılması ve önerilerin geliştirilmesi, hukuki ve bilimsel çalışmaların desteklenmesi ve yayımlanması vb. konularında derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için komisyonlar kurmak.

o) Dünya eşcinselleri arasında bölgesel ve küresel ortaklığın oluşturulması yönünde çalışmalar yapmak için uluslararası çalışma ve eşgüdüm komisyonları kurmak.

 

 

Kaos GL Derneği Çalışma ve Mücadele Alanları

Derneğimizin yirminci yıla girme vesilesiyle çağrıda bulunduğu yeni dönem çalışma ve mücadele alanları şu program ve gruplardan oluşuyor:

İnsan Hakları Programı ve Çalışma Grubu,

Medya-İletişim Programı ve Çalışma Grubu,

Akademi Çalışmalar Grubu,

Homofobi Karşıtı Ağ,

Feminist Çalışma Grubu,

Bölgesel Ağ Çalışma Grubu,

Eğitim Çalışma Grubu,

Sendikal Çalışma Grubu,  

Avukat Ağı,

Homofobi Karşıtı Ruh Sağlığı Çalışma Grubu,

Sosyal Hizmet Çalışma Grubu,

Sağlık Çalışma Grubu,

Kent ve Barınma Hakkı Çalışma Grubu.

Kaos GL Derneği ayrıca “Eylem Programı” kapsamında Kaos Sokak’ta” çalışmalarıyla LGBT’lerin görünürlüğünü arttırmayı ve toplumsal muhalefetle dayanışmayı hedefliyor.  

 

İnsan Hakları Programı ve Çalışma Grubu,

“LGBT hakları temel insan haklarıdır” şiarıyla çalışır ve politika geliştirir. Anayasal çalışmalar, nefret suçları ve ayrımcılığa karşı kanun çalışmaları başta olmak üzere LGBT’lerin maruz kaldığı ayrımcılığı ortadan kaldıracak ve insan hakları ihlallerini önleyecek ve eşitliği geliştirecek şekilde yasa önerileri geliştirir ve yasa yapım süreçlerine müdahil olur. Sağlık, eğitim, çalışma, barınma ve kent hakkı, mal ve hizmetlere erişim alanlarındaki ayrımcılıkları ve temel insan hakları ihlallerini izleme ve raporlama faaliyetlerini yapar bu alanlarda LGBT’lerin insan haklarının geliştirilmesini hedefler.

Bu hedefler doğrultusunda, İnsan Haklarını İzler ve Raporlarını hazırlar. Ayrımcılıklara Karşı Sempozyumu organize eder. İnsan Hakları Eğitimleri, PDR, Sosyal Hizmet Uzmanları, Öğretmenler, Psikolog ve Psikiyatrlar, Avukatlara yönelik insan hakları eğitimleri düzenler.

Mülteci Çalışmaları Grubu,

İnsan Hakları Programı altında bir alt program olarak yürütür. Bu program kapsamında, LGBT mültecilere sosyal, yasal ve hukuki destek verir.

2013-2014 döneminde, Kaos Kültür Merkezi Etkinlikleri kapsamında düzenlenecek “İnsan Hakları Söyleşileri” programını gerçekleştirir.

İnsan hakları çalışma grubu ve mülteci çalışmaları grubu: bilgi@kaosgldernegi.org

Homofobi Karşıtı Ağ,

“Eşcinsellerin Kurtuluşu Heteroseksüelleri De Özgürleştirecektir” şiarıyla, heteroseksizm, homofobi, transfobi, militarizm, milliyetçilik, ırkçılık karşıtı mücadeleler arasında dayanışmayı örgütler. Homofobi karşıtlığının yerel buluşmalarla yaygınlaşmasını hedefler, yereldeki homofobi karşıtı örgütlenmeleri ve taban LGBT örgütlenmelerini destekler. Kaos GL Derneği’nin Homofobi Karşıtı Yerel Buluşmalar ile her sene 20 farklı şehirde gerçekleştirdiği etkinlikleri takip ve organize eder.

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, Kaos GL tarafından koordine edilen ve 2006’dan beri her yıl, 17 Mayıs Haftasında homofobi ve transfobiye karşı örgütlenen uluslararası bir etkinliktir. Ayrımcılığa karşı LGBT’lerin (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans) insan haklarının geliştirilmesi yönünde sosyal, kültürel ve akademik alanlarda etkinlikler düzenleyen Kaos GL Derneği, bu etkinlik ile Türkiye’de LGBT’lere yönelik ayrımcılığın tartışılmasına ve görünürlüğünün sağlanmasına zemin yaratmayı amaçlamaktadır. Uluslararası Homofobi Karşıtlığı Günü olan 17 Mayıs tarihi ise Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelimlerle ilgili tüm fiziksel, ahlaki veya sembolik şiddetlere karşı eylem ve karşı durma günüdür. LGBT’lerin sorunlarını ve homofobiyi tartışmak, eşcinsel ve heteroseksüel birlikte özgürleşmek isteyen herkesin katılabildiği Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, ayrımcılığa karşı mücadelede örülen ağların sonucunda bugün Ankara sınırlarını aşarak Türkiye’nin dört bir tarafındaki şehirlere yayıldı.

Buluşma, "Homofobi ve Transfobiye Karşı Yürüyüş" ile tamamlanır.

Feminist Çalışma Grubu,

Uluslararası Feminist Forum’u Mart ayında örgütler. Forum feminist hareketlerin, gittikçe muhafazakârlaşan siyasal yapılar içerisinde nerede durduklarını, muhafazakâr karar alma mekanizmalarıyla nasıl ilişkilendiklerini masaya yatırmayı amaçlar. Bunu yaparken, hangi meselelerin, nasıl ön plâna çıktığını ve hangi meselelerin üzerine, neden süreğen bir şekilde perde indirildiğini soruşturur. Türkiye’den ve Akdeniz ve Orta Doğu başta olmak üzere dünyanın her yerinden feminist oluşumları muhafazakârlığın farklı yüzleriyle halleşme deneyimlerini paylaşmaya ve ortak bir platformdan söz üretmeye çağırır. Kaos GL’in diğer çalışma alanlarında feminist bakış açışını geliştirmeye çalışır. 

Kaos GL Derneği Uluslararası Feminist Forum kapsamında Kadın Kadına Öykü Yarışması düzenler: “Kadınların kadınlara olan aşkını anlatan filmler, romanlar ve öykülerde canavarlaştırılmış lezbiyenler ve biseksüel kadınlar görmüştük sadece. Ruhsal çalkantılar içinde gidip gelen, şiddetle bezeli, yaralayıcı ve sonu illa ki mutsuz biten ilişkilere tanık edilmiştik. Mutlu ve umutlu öykülere hasret kalmıştık. Kurgu ya da gerçek, kendi hikâyelerimizi kendimiz anlatalım, ezberleri bozalım, bizi görmezden gelenlere, hiçe sayanlara ve duygularımızın üzerinde tepinenlere inat birbirimize öykülerimizle gülümseyelim istiyoruz.” 

Bölgesel Ağ Çalışma Grubu,

Homofobiye karşı mücadelede dayanışma için oluşturulan Ortadoğu, Kafkasya ve Balkan Ülkeleri LGBT Ağı’nı koordine eder. Ağ, bölgede, LGBT’lerin kendilerini saklamak zorunda kalmadan ifade edebilecekleri ve yaşayabilecekleri bir sosyal, kültürel ve politik hayatı amaçlar. LGBT’lerin kendi bölgelerinde doğrudan örgütlenmeleri ve mevcut örgütlenmelerin bölgesel dayanışması ile güçlenmeleri için çalışır.

Homofobi probleminin sadece LGBT’lerin ve örgütlenmelerinin değil, aynı zamanda bölgede ırkçılığa, milliyetçiliğe, cinsiyetçiliğe karşı mücadele eden sivil toplum kuruluşları ile sendikaların da meselesi olduğu gerçeğinin bilince çıkarılmasını ve gündeme alınmasını ister. Bölge medyasının nefret söylemi üreten, milliyetçiliği körükleyen ayrımcı, militarist, cinsiyetçi ve homofobik dilinin değişmesini ve barışçıl bir yayıncılığın gelişmesini hedefler. LGBT örgütlenmeleri olarak bölge ülkelerinin devlet politikalarından yana değil etnik ve dini kökenlerinden dolayı ırkçı, ayrımcı uygulamalara hedef olan sosyal, kültürel, dini kesimlerden yana politikaların savunulması ve hayata geçirilmesini destekler.

“Homofobinin küresel bir mesele olduğu gerçeğinden hareketle Ortadoğu, Kafkasya ve Balkan bölgesindeki LGBT’lerin ve örgütlerin homofobiye karşı mücadele deneyimlerini öğrenmek ve kendi deneyimimizi paylaşmak istiyoruz.

Bölge toplumlarında ve kültürlerinde LGBT’lerin ve heteroseksüellerin birlikte özgürleşeceği bir dünyaya dair düşüncelerimizi paylaşmak ve tartışmak istiyoruz.

Sorunlarımıza çözüm yolları arıyoruz ve bulduğumuz çözüm yollarını paylaşmak ve gerektiğinde birlikte müdahale edebilmenin maddi ve manevi olanaklarını yaratmak istiyoruz.”

Bölgesel Ağ Çalışma Grubu hakkında bilgi almak için: kaosgl@kaosgl.org

Akademi Çalışmalar Grubu,

Üniversitede LGBT ve Queer Çalışmaları’nın hâlâ yetersiz olduğuna dikkat çeken Kaos GL, “heteroseksizmin ve homofobinin genel bir akademik ve politik sorunsal haline gelebilmesi için” çalışmaların ortaklaştırılması için çalışır.

Akademi Çalışmalar Grubu, Türkiye’de mevcut egemen ideolojinin söylemsel ve fiilî olarak akademiden / üniversiteden dışladığı LGBT varoluşun görünür kılınması ve egemen olandan farklı cinsel kimlikleri yok sayan bilim pratiğinin eleştirilmesi ve alternatif olanakların yaratılmasını hedefler.

Akademik Çalışmalar kapsamında Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı ile işbirliği içinde Sonbahar döneminde “Heteroseksizm Eleştirisi ve Alternatif Politikalar” dersini, bahar döneminde ise “Queer Çalışmaları” dersinin organizasyonunu destekler.

Ankara’da akademik alanda LGBT’lerin görünürlüğünü arttırmak amacıyla, “Ayrımcılık Karşıtı Dersler” programı kapsamında öğrenim yılı boyunca farklı bölüm ve derslere konuk olarak katılır.

LGBT alanında yapılan akademik çalışmalara destek verir.

KaosQ+ Akademik Dergisi ile Queer Çalışmaları alanındaki akademik çalışmaları destekler: Kaos Queer+ Çalışmaları, iktidarın ilişkisel ve anlamsal örüntülerinin farklı karmaşık sarmal yapılar ürettiğinin bilinciyle yola çıkmaktadır.

“Bizler, hem somut hem de soyut düzlemde izlenebilir bu çerçevenin yaslandığı kavramsal düzlemin, tarihsel olarak inşa edildiği argümanına dayanıyoruz. Bunun bizlere göre iki anlamı var; öncelikle bizim için inşa olarak kavranan bu sürecin, kendisini tarih boyunca verili/özcü toplumsallık, kültürellik formlarından sağalttığını biliyoruz. Bu derginin temel uğraşlarından biri, ‘bilgi’ye sirayet etmiş özcül dokuları ısrarlı bir tutkuyla ifşa etmek olacaktır. İfşanın yanında, KaosQueer+ dergisine temel motivasyonunu sağlayan ikinci fikir ve duygu ise şudur: İnşa edilen tarih şüphesiz yeniden inşa edilebilirdir ve “altüst edici pratikler” her zaman olanaklıdır. Eleştirel bir değişimin hayalini kurmak, çabasına güç katmak istiyoruz. Bu dergi, doğal/özcü yaklaşımların ve bu yaklaşımların üzerinde yükseldiği toplumsal, kültürel, ekonomik, politik yapı ilişkilerinin, bireyler ve grupların var oluş ve yaşayışları üzerindeki etkilerini anlamak üzere yola çıkmıştır.

Hepimizin kendi deneyimlerinden de bildiği üzere tektipleştirici yaklaşım ve pratikler farklı farklı, kimi zaman da kesişen/üst üste binerek katmanlaşan eşitsizlik eksenleri üretmektedir. Etki ölçekleri siyasi olarak düzenlenen, sirayet alanları ideolojik olarak hazır edilen eşitsizlik, birey ve grupları belli kimlik ve kalıplar içine hapsederek sabitlemeyi arzu etmektedir. Bunun yaşam dünyasındaki karşılığı kimi zaman “marjinal”olarak sabitlenmektir, kimi zaman ise “normal”in katı bir formu olarak donmak… Oysaki sabitlik ve donmak hareketsizliktir…

Queer+, toplumsal cinsiyet, cinsel kimlik ve cinselliğin iktidar mekanizmaları içindeki düzenleniş biçimlerinin, diğer eşitsizlik formlarıyla nerelerde ve nasıl kesiştiği sorusunu sormaktadır. Dergi okurlarını ve yazarlarını, bu kesişim alanının anlamlar, duygular ve eylemler üretme kapasitesinin, etkileşimin ne tür yapılar ürettiği, hangi iktidar ilişkilerini geçerli ve etkin kılıp hangilerini dönüştürdüğü üzerine birlikte düşünmeye çağırmaktadır.

Queer+, iktidar ilişkilerinin normalleştirici, entegre veya marjinalize edici etkilerine karşı bireylerin tek tek veya örgütlü olarak ne tür direnme, dönüştürme ve dayanışma pratikleri içine girdiklerine, bu eylemliliklerin bahsi geçen alanlar üzerindeki etkisine ve dönüştürücü potansiyellerine yönelik akademik bir merakın kıvılcımını çakmak iddiasındadır.

Biz akademik disiplinler ve çalışma alanları arasında yeni bir ilişkilenme tarzı araştırıyoruz; disipliner sabitliklerin ve donma noktalarının da ötesinde tasavvur ettiğimiz bu ilişkiyi transdisipliner olarak tanımlıyoruz.

Transdisipliner bir perspektifle yola çıkan ve hakemli bir yayın olarak düşün/eylem dünyasına merhaba demeye hazırlanan KaosQueer+, ‘bilgi’nin cinsiyetlendirilmişliğinin her daim farkında olmak ve bunu problemleştirmek koşuluyla, bütün akademik çalışma alanlarından katkılara, fikir egzersizlerine, yaratıcı fikir çelmelere açıktır.” 

http://www.kaos-q.com/anasayfa.php

Eğitim Çalışma Grubu,

Kaos GL Eğitimde Ayrımcılık Çalışma Grubu cinsiyet ve cinsel yönelim ayrımcılığı olmak üzere eğitim sistemindeki her türlü ayrımcı, dışlayıcı ve eşitsizlik üreten pratiği deşifre eder. LGBT öğrencilerin varolma mücadelesini destekler.

“Türk Eğitim Sistemi’nin temelindeki ayrımcı, dışlayıcı, ötekileştirici politikalardan en büyük nasibi LGBT’ler (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans) alıyor. LGBT’ler anayasada, yasalarda ve uluslararası belgelerde bir “hak” olarak herkese tanınmış eğitim hakkından fiilen mahrum bırakıldıkları gibi LGBT’lere yönelik ayrımcılık da görünmez kılınıyor. LGBT öğrenciler, farklılıklara, çoğulculuğa ve çeşitliliğe kapalı benzer eğitimsel süreçlerden geçmiş ebeveynlerinin, öğretmenlerinin yahut okul idaresinin baskısı altında eğitim hayatında özsaygısı olan bağımsız bireyler olabilme hatta varolma mücadelesi sürdürüyorlar. 

 “LGBT eğitimciler ise baskıya uğramak, dışlanmak ve dahası işlerini kaybetmek korkusuyla bu baskıya ses çıkaramıyor. Sendikal yapılar ise, LGBT’lere yönelik ayrımcılık konusunda yeterli farkındalık geliştiremediği ve LGBT politikaları olmadığı için LGBT eğitimciler yapayalnız kalıyor.”

Özgürlükçü ve eşitlikçi bir eğitim için LGBT eğitimcilerin ve öğrencilerin eğitim alanında maruz kaldıkları ayrımcılığı, baskıyı, şiddeti, mobing ve tacizi görünür kılmaya yönelik izleme ve raporlama faaliyetleri yürütür. İlkokul ve orta öğretim sürecinde öğretmenler ve psikolojik rehber danışmanların bilgilendirilmesi ve desteklenmesini hedefler. Eğitim politikaları, eğitim mevzuatı ve ders kitaplarının izlenmesi, deşifre edilmesi ve raporlanması ve  alternatif politikaların oluşturulması için çalışır. Eğitim mevzuatının ayrımcı yönetmelik ve uygulamalardan arındırılması için takip, psikolojik danışmanlık hizmet süreçlerinde LGBT öğrencilere homofobiden arınmış bir danışmanlık hizmetinin sunulmasının geliştirilmesi, LGBT eğitimcilerin desteklenmesi, eğitim sendikaları ile ulusal ve uluslararası dayanışma ağlarının oluşturulmasını hedefler. Nisan ayındaki Eğitim Forumu’nun organize edilmesi faaliyetlerini yürütür. Ayrıntılı bilgi için: egitim@kaosgl.org  

Sendikal Çalışma Grubu,  

LGBT çalışanların öncelikli sorunları arasında iş yerlerinde görünür olamama, istifaya zorlanma, hukuki güvencesizlik, ifşa, taciz, tehdit, dışlanma, dedikodu, mobbing, terfi ve tayinde zorluklar, temsiliyetin engellenmesi, homofobik ve transfobik dile maruz kalma ile heteroseksüel varsayılma geliyor.

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği bağlamında sendikaların politikalarının olmaması, LGBT çalışanların iş güvencesinin olmaması ve sendikalarda başvuru mekanizmasının işlememesi aynı zamanda  sorunların çözümüne yönelik LGBT örgütler ile iş birliğine gidilmemesi bu alanda çalışan ve sendikada görünür şekilde var olamayan sendikalı LGBT’ler için sorun oluşturuyor.

LGBT haklarının sendikalar haklar olduğu şiarıyla sendikaların harekete geçirmek ve sendikal hareketle dayanışmak ve LGBT çalışanların sorunlarına çözüm ararken aynı zamanda sendikaların ayrımcılık konusunda dönüştürülmesi ve yeni mücadele alanlarının yaratılması. Bu alanların yaratılabilmesi için LGBT çalışanların sorunlarına yönelik bilgilendirilmenin yapılması ve LGBT’lerin sendika içi katılımlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Uluslararası sendikaların bu alanda yaptığı çalışmaların ve belgelerin Kaos GL aracılığıyla Türkiye’deki sendikalara yansıması LGBT sendikacıların ağ kurma çalışmalarının desteklenmesi, sendika içinde görünürlüklerini desteklemek, çalışma hayatında LGBT’lerin cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığına karşı politikaların geliştirilmesi, iş yaşamı ve iş kanununda yeniden düzenlenerek cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığına karşı güvence altına alacak şekilde savunuculuk faaliyetleri yürütür ve bu alanda politikaları geliştirmek yer alıyor. Bilgi için: sendika@kaosgl.org

Sağlık Çalışma Grubu,

Eşcinselliğin hastalık olarak yaftalanması ve sağlık çalışanlarının homofobik ve transfobik uygulamaları LGBT’lerin sağlık hizmetlerine erişimini olumsuz yönde etkilemektedir.

Cinsel yönelim ve cinsiyet temelli varoluşlara tıbbi yaklaşımları ideolojik yaklaşımlarını sorgular, sağlık politikalarının geliştirilmesinde homofobi ve cinsiyetçilikten arındırılmış bir perspektif geliştirmesi için uğraşır, eşcinselliğin bir hastalık olarak gündeme getiren ve bunu tıp ve sağlık alanıyla tutum ve politikalara karşı çalışmalar yapar, LGBT’lerin özel sağlık ihtiyaçlarını genel sağlık politikalarında görünür olması ve karşılanması çalışır,

Avukat Ağı,

Kaos GL Derneği, 2007 yılından itibaren lezbiyen, gey, biseksüel ve translara (LGBT) yönelik insan hakları ihlallerini düzenli olarak izliyor ve raporlaştırmaya çalışıyor. İşkence, kötü muamele, yaşam hakkı, mahremiyet hakkı gibi temel haklar alanında izleme yaparken bir yandan da yargı sürecini izliyor.

Bu izleme ve raporlama sırasında sıkça sorulan soruların başında “adalet” tanımı geliyor; çünkü LGBT’ler yönelik insan hakları ihlalleri genellikle cezasız kalıyor.

LGBT’ler hem deşifre olacakları, hem de adaletin tecelli etmeyeceği düşüncesiyle yargıya başvurmuyorlar. Yargıya başvuran LGBT’ler ise daha işin başında yargı sürecinde cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimlikleri nedeniyle ayrımcılığa uğrayacaklarını ve adaletin hiçbir zaman gerçekleşmeyeceği bilgisini zihinlerinin bir köşesinde tutmak zorunda kalıyorlar. Aslında mağdur olmayı göze alarak yargı sürecini başlatıyorlar.

Bu alanda yaşanan sıkıntılardan bir diğeri ise homofobi ve transfobi konusunda duyarlı avukatların sayısının az olması ve bu alanda çalışan avukatlar arasında bilgi ve deneyimlerini paylaşabilecekleri bir ağın olmaması.

Bütün bu süreçler LGBT’lerin adalete erişimini zorlaştırıyor.

Kaos GL Derneği, Homofobi ve Transfobi Karşıtı Avukat Ağı ile bu alanda çalışmak isteyen avukatların bilgi ve deneyimlerini birbirleriyle paylaşabilecekleri ağ oluşturdu. Ağ hakkında bilgi almak için: hukuk@kaosgl.org

Medya-İletişim Programı ve Çalışma Grubu,

Kaos GL, Eylül 1994’den bu yana düzenli olarak Kaos GL Dergisini yayına hazırlar. Kaos GL Dergisi LGBT hareketin belleği olmasının yanında aynı zamanda LGBT hareketin ve dayanıştığı diğer toplumsal hareketlerin gündemini tartışmaya açar.

KaosGL.Org,  LGBT odaklı alternatif haber sitesidir. LGBT hareket, feminizm, anti-militarizm ve ayrımcılık karşıtı mücadelelerin haberlerine yer verilir.

Kaos GL Dergisi, İlk sayısı 20 Eylül 1994’te çıkan Türkiye’nin en uzun soluklu dergilerinden biri olan Kaos GL Dergisi, LGBT’lerin kendi sözlerini söyleyebilecekleri, kendi sorunlarına sahip çıkarak söz alabilecekleri ve bunları paylaşabilecekleri bir alan yaratmak amacıyla yayın hayatına devam etmektedir.

Bu yıl 19. yaşını geride bırakıp 20. yılına giren Kaos GL Dergisi bugüne kadar, toplum içinde görülmeyen ya da görmezden gelinen LGBT’lerin (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans) kendi sözlerini söyledikleri, gündemlerini oluşturdukları ve tartıştıkları alternatif bir zemin oldu. Dergi, kadın örgütlerinden çeşitli sivil toplum kuruluşlarına, akademisyenlerden sanatçılara Türkiye’deki pek çok farklı kesime ulaşarak toplumsal cinsiyet ayrımcılığına karşı da önemli bir misyon üstlendi.

Türkiye’nin en uzun soluklu ve tek LGBT yayını olan Kaos GL Dergisi, hem Türkiye’deki cinsel politikalara katkıda bulunmak hem de LGBT hayatın ve kültürün en önemli belgesi olarak yayımlanmaya devam ediyor.

Kaos GL Dergisi, Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Transların yaşamlarını ve duruşlarını besleyecek sayfalarını her sayısında çoğaltıyor; LGBT’lerin gündeminde olup bitenleri yakından takip ederek içeriğini bu gündem üzerinden belirliyor.

Kaos GL Dergisi, İnternet sansürlerine, trans hayatların kabahatli sayılmalarına, eşcinsel erkeklerin ve trans kadınların nefret ablukasıyla kuşatılmasına, lezbiyenlerin varlığının kayda değer bile bulunmamasına karşı; “Yatak odanda ne yapıyorsan yap, beni ilgilendirmez”lerin kocaman bir yalan olduğunu hiç unutmayanlar ve ahlak, namus, aile yapısı, örf ve adetlerle mahpusa dönüşen yaşamlarının duvarlarını yıkarak yeniden kuranlarla birlikte yoluna devam ediyor. Bilgi için: editor@kaosgl.org

Medya İzleme Çalışmaları, Kaos GL Derneği yaygın medyanın homofobik ve transfobik dilini deşifre etmek ve değiştirmek için izleme faaliyetleri yürütür ve senelik raporlar yayınlar. 2008 yılından bu yana yayınlanan medya izleme raporlarına dernek sitesinin yayınlar bölümünden ulaşılabilir.

Yerel Muhabir Ağı, LGBT hak haberciliğini güçlendirmek ve yereldeki Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Trans’ların ve örgütlerinin görünürlüğünü arttırmak amacıyla kurulmuş bir ağdır.

Yerel Muhabir Ağı yerelin gündemini kaosGL.org’a taşır. KaosGL.Org 2007 yılından bu yana alternatif haber portalı olarak sadece homofobi ve transfobi karşıtı hareketin değil tüm toplumsal muhalefetin sesi olmaya çalışıyor. Muhabir Eğitimlerine katılarak Yerel Muhabir Ağı’na dahil olunabilir. Bugüne kadar 300’ü aşkın muhabir adayı yerel muhabir eğitimlerine katıldı. Yerel muhabir eğitimlerine katılan muhabirlerin başta kaosGL.org olmak üzere birçok medya kuruluşunda haberleri yayınlanıyor. Bilgi için: web@kaosgl.org

Homofobi Karşıtı Ruh Sağlığı Çalışma Grubu,

Türkiye’de dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi, ruhsal hastalıklar, DSM IV (Amerikan Psikiyatri Birliği- APA) ve ICD10 (Dünya Sağlık Örgütü) uluslararası sınıflandırmalara uygun şekillerde kategorilere ayrılır. APA tarafından 1973’te alınan karar sonrasında, eşcinsellik kademeli olarak sınıflandırılıp, bir ruhsal hastalık kategorisi olmaktan çıkarılmıştır, DSÖ de benzer bir yol izlemiştir. Bilimsel kabul ve yaygın uygulama bu yönde olmakla birlikte, eşcinselliğin hastalık olduğunu, tedavi edilmesi gerektiğini düşünen psikiyatrlar ve kurumlar halen vardır. Türkiye’de genel psikiyatri uygulaması, bu konuyu psikiyatrın kişisel tercihine bırakmıştır. Genel tıp ve ihtisas eğitimi sırasında üzerinde durulmayan eşcinsellikle ilgili birçok hekimin yaklaşımı bu nedenle, toplumsal homofobiden bağımsız olamamaktadır. Bunun da ötesinde bilimsellikten uzak yöntemlerle dönüştürme tedavisi uygulanabilmektedir. Uygulamalarla ilgili meslek kuruluşlarınca getirilen bir standart ya da yaptırım yoktur.

Eşcinsellerin eşcinsellikleriyle ilgili olarak psikiyatr ve psikologla karşılaşması, ya bunu bir sorun olarak görüp kendi isteğiyle başvurması sonucunda ya da ailelerinin baskısıyla olmaktadır. Çocuklarının eşcinsel olduğunu anladıklarında veya çocukları onlara açıldığında, ebeveynler sıklıkla onları psikologa veya psikiyatra götürürler. Eğer psikiyatr aileyi çocuğun hasta olmadığına ikna etmeye çalışırsa, aile bu durumda başka bir psikiyatra gidecektir. Eşcinsellik dışında yakınmalarla başvurulduğunda da, tüm sorunların kökeni olarak konunun eşcinselliğe getirilmesi sık rastlanılan bir uygulamadır.

Ruh sağlığı çalışanlarınca, başvuranlara (eşcinseller ve yakınları), eşcinsellikle ilgili psikiyatri ve psikolojinin evrensel kabulleri aktarılmamakta, yaygın uygulamada olmayan hipnoz gibi tedaviler uygulanabilmekte, gereksiz ilaç önerilmekte, uzun süreli psikoterapiye alınmaktadırlar. Heteroseksüellik tek “normal ve sağlıklı” cinsel yönelim, eşcinsellik de “sapkın” bir davranış olarak yansıtılmaktadır. Tüm bunlar kişinin kendi gerçeğiyle uyumunu zorlaştırdığı, zaman ve para kaybına yol açtığı gibi, uygulanan tedavi yöntemlerinin kendileriyle ilgili yan etkileri de kişiye zarar verebilir. Bu nedenle, uygulamalar genel tıp ve psikiyatri etiğine aykırıdır.

Sosyal Hizmet Çalışma Grubu,

LGBT’lerin temel gereksinimleri arasında yasal, politik, sosyal, psikolojik gereksinimler bulunması, LGBT’lerle çalışan sosyal hizmet uzmanlarının rollerini de bu paralelde belirlemektedir. Sosyal hizmet uzmanlarının, LGBT’lerin temel gereksinim alanlarına yönelik olarak rol ve görevlerini belirlemeleri kritik bir önem taşımaktadır. Bu çerçeveden hareketle Çalışma Grubu, LGBT alanında çalışmak isteyen uzmanlarla işbirliği yapmayı önemser ve sosyal hizmet uzmanlarının mesleki gelişmelerini destekler. 

Kent ve Barınma Hakkı Çalışma Grubu,

“Eşcinsel Gettolar Değil, Kentin Tamamını İstiyoruz” şiarıyla hareket eden Kaos GL’nin mücadele ve politika perspektifiyle LGBT varoluşların belli alanlara sıkıştırılmasına karşı LGBT’lerin kent hakkı için çalışır.

Kent yaşamının üretim ve yeniden üretiminde rol oynayan kolektif emeğin görünmez mensupları LGBT’ler için kent hakkı, hareketin söylemleri arasında en az yaşam hakkı kadar merkezi bir talebin dillendirilişine kaynaklık eder: “Eşcinsel gettolar değil, kentin tamamını istiyoruz!”. Kaos GL’nin Haziran 1996’da çıkan yirmi ikinci sayısının kapağında yer alan bu slogan çok geçmeden hareketin öncelikli talepleri arasına girdi.

Kent ve Barınma Hakkı Çalışma Grubu, LGBT’lerin görünmeyen göçü, kentin belirli alanlarına sıkıştırılma hallerine, kent ve barınma hakkı bağlamında LGBT’lerin sorunlarını görünür kılmaya çalışır. Bu alanda bilgi, deneyim toplar ve kent hakkı mücadeleleri ile dayanışır.  

Kaos Sokak’ta Eylem Grubu,

LGBT’lerin alanlarda görünürlüğünü teşvik etmeyi ve bu alanların heteronormatif algılarını değiştirmeyi amaçlar.

Kaos Sokak’ta, Kaos GL Sokakta Eylem Programı kapsamında, LGBT’lerin görünürlüğünü arttırmayı ve toplumsal muhalefetle dayanışmayı hedefler.  

Kaos Sokak’a çağrıyor: “Heteroseksizme karşı verdiğimiz mücadelenin sembolleşen en bariz karesi 2001 1 Mayıs’ıdır. O 1 Mayıs’ta LGBT’ler ilk kez örgütlü bir biçimde alanların sesine ses kattı. “Varız, var olacağız!”. 1994 yılında çıktığımız yolda devam ederken, hiçbir şey eskisi gibi kalmadı alanlarda. Karasıyla, kızılıyla, moruyla tüm mitingler, masalar, afişlemeler, eylemler, pankartlar… Hepsinin rengine renk eklendi, hepsinin sözü, sesi değişti. Kaos’un çığlığı sistemin gizli perdesini yırttı, yırtmaya devam ediyor. Heteroseksizme Karşı Çığlıkla Sen de Sesini Yükselt!”

Siz de “Kaos Sokak’ta Eylem Grubu”na: kkm@kaosgl.org adresinden ulaşabilirsiniz.