1. ENGLISH
Kaos GL > Kaos GL Derneği İlke, Değer ve Politika Belgesi

Kaos GL Derneği İlke, Değer ve Politika Belgesi

Bu belge, Kaos GL Derneği?nin LGBT bireylerin insan hakları alanında çalışan örgütler arasında ve insan hakları hareketinin diğer bileşenleriyle ilişkisini tanımlar. Bu ilişkilerde eşitlikçidir ve hak temelli yaklaşımı benimser.

Devletlerden, hükümetlerden, siyasi partilerden ve diğer iktidar odaklarından bağımsız olan Kaos GL Derneği, demokrasi, insan hakları ve temel özgürlüklere saygının birbiriyle ilişkili olduğuna ve birbirini güçlendirdiğine inanır. 

LGBT (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Travesti ve Transseksüel) bireylerin insan hakları ve temel özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesinde sivil toplumun önemli bir rol oynadığına dikkati çekerek öncelikle LGBT bireylerin insan hakları alanında çalışan örgütler arasında ve insan hakları hareketinin diğer bileşenlerine yönelik olarak Kaos GL’nin çalışmalarında,

  • Eşcinsellerin insan hakları alanında çalışan LGBT örgütlerin ve insan hakları örgütlerinin faaliyetlerini görünür kılmayı,
  • Eşcinsellerin insan hakları alanında çalışan LGBT örgütlerin ve diğer insan hakları örgütlerinin, LGBT bireylerin insan hakları ve temel özgürlükler alanında yaptıkları faaliyetlere katma değer yaratmayı,
  • Kaos GL Derneği ile diğer LGBT örgütler ve hak temelli çalışan sivil toplum kuruluşları arasında karşılıklı anlayış ve deneyim paylaşımını artırarak dayanışma ve işbirliği olanaklarını geliştirmeyi, güçlendirmeyi

çalışma ilkesi olarak benimser.

Çalışmalarında insan haklarının evrensel değerlerini yaygınlaştırmaya çalışır. Bu değerlere bağlı olarak Kaos GL Derneği,

  • Faaliyetlerinin uygulanması ve sonuçlarından eşcinsellerin insan hakları alanında çalışan tüm sivil toplum örgütlerini haberdar eder
  • Faaliyetlerinin tümünü hak temelli çalışan sivil toplum örgütlerinin katılımına ve kullanıma açar. 

Şiddetsizlik kültürünü benimser

Kaos GL Derneği, temel olarak şiddetsizlik kültürünü benimser. Bu kapsamda uluslararası insan hakları belgelerinde tanımlanan şiddetin her türlüsüne nereden kaynaklanırsa kaynaklansın karşı bir duruş sergiler. İktidar ilişkilerine ve şiddetin iktidar aracı olarak kullanılmasına karşı çıkar. Yapısı ve işleyişinde şiddet unsuru barındıran hiçbir grupla birlikte çalışmaz.
 

Şeffaflık ilkesini benimser

Kaos GL Derneği, hak temelli çalışan LGBT örgütler ve diğer insan hakları örgütleri ile kurduğu ilişkilerde ve ortaklıklarda, yürütülen çalışmaların süreci ve alınan kararlar ortaklaştığımız içerik ve biçimde düzenli olarak paylaşılır ve periyodik olarak kamuoyuna rapor halinde aktarılır. Kaos GL Derneği birlikte çalışma pratiklerinin, birlikteliklerin içindeki ve dışındaki herkese açıktır. Kaos GL, şeffaflık ilkesini kamuoyunda saygınlığın bir göstergesi olarak kabul eder.
 

Eşitlikçidir

Kaos GL Derneği, eşitlik ilkesini eşitlik bildirgesi ile düzenlemiştir.
 

Hiyerarşi karşıtıdır

Kaos GL Derneği, bilgi paylaşımını esas alır ama hiyerarşisini kabul etmez. Mevcut birikimlere saygı gösterir. Kaos GL kendi içinde ve kurduğu işbirliklerinde hiyerarşi karşıtı olması, herkesin eşit ağırlıkta olması, karar vermesi demektir. Platforma dâhil olan örgütler ne kendi içlerinde ne de başka örgütlerle ilişkilerinde hiyerarşik olamazlar.

Katılımcılık ilkesini benimser

İşbirliklerinde bütün kararların bütün üyelerinin katılımı ile alınması için çalışır. Kurulan ortaklıklar da örgütler, karar alma ve yönetim mekanizmalarında eşit yer alır. Bireyler ve örgütler, özgür bir biçimde düşüncelerini ifade edebilmeli ve kendi hedeflerini kurulan ortaklıkların amaçlarına dâhil edebilmelidir.
 

Örgütlenmeyi teşvik eder

Kaos GL Derneği, örgütsüz yapıların örgütlü hale gelmesi için uğraşır. Örgütsüz bireylerin kendilerini ifade edebilecekleri organları Kaos GL Derneği içinde yaratır.
 

Dayanışmacıdır

Kaos GL Derneği, LGBTT örgütlerinin arasındaki örgütsel kapasitelerinin güçlendirilmesi için bilgi, beceri alışverişinin sağlanması, dışarıdan gelecek risklere karşı ortak hareket edilmesi ve güç birliği oluşturulmasını bir dayanışma değeri olarak kabul eder.
 

LGBTT Platform hazırlıkları arasında belirlenen ilke ve değerler, Kaos GL Yönetim Kurulu tarafından Kaos GL Derneği?nin LGBTT Platform ve diğer işbirliklerini kapsayacak ilke ve değerler olarak kabul edilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Bu bildirge 2007 1. Olağan Genel Kurul?unda oybirliğiyle kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.