1. ENGLISH
Kaos GL > Tüzük

Tüzük

 

KAOS GEY VE LEZBİYEN KÜLTÜREL ARAŞTIRMALAR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

TÜZÜK – BİRİNCİ BÖLÜM

DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMACI VE ÇALIŞMALARI

 

Derneğin Adı, Merkezi ve Şubeleri

Madde 1 – Derneğin adı "Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği”dir. Kısa adı “Kaos GL”dir. Hak temelli çalışan bir sivil toplum kuruluşudur.

Derneğin Merkezi Ankara’dadır. Dernek, Genel Kurul kararıyla şube açabilir.

Derneğin Amacı ve Çalışma Alanları

Madde 2 – Derneğin Amacı:

Derneğin amacı, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesi ve cinsiyet karakteristiği ayrımcılığı alanında; bireysel ya da toplumsal düzeyde yaşanan her türlü ayrımcılıkla mücadele için bilimsel, kültürel, sosyal, sanatsal, eğitsel faaliyetler yaparak aynı zamanda sosyal hizmet, savunuculuk, farkındalık ve insan hakları izleme, belgeleme ve raporlama faaliyetleri yürüterek eşit ve özgür bir toplumun inşasına katkıda bulunmaktır.

 

Derneğin Çalışmaları

Madde 3 – Dernek, faaliyetlerini Medya-İletişim Programı, Akademik ve Kültürel Çalışmalar Programı, İnsan Hakları Programı, Mülteci Hakları Programı ve ihtiyaç duyulan diğer programlar kapsamında yürütür.

Bu ve sonradan gerçekleştireceği programlar kapsamında eğitim, sağlık, çalışma hayatı ve istihdam, medya-iletişim, insan hakları ve sosyal hizmet başta olmak üzere hayatın her alanında çalışmalar yaparak, kültür, sanat, eğitim ve farkındalık faaliyetleri yürütür.

a- Medya ve İletişim Programı:  Bu program kapsamında medyadaki yaygın ayrımcı, homofobik, bifobik ve transfobik söylemleri değiştirip dönüştürmeyi hedefler.

Bu hedef doğrultusunda KaosGL.org; Kaos GL Derneği’nin LGBTİ   (Lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks) haklarını geliştirme mücadelesi kapsamında günlük yayın yapan bir internet gazetesidir. Hak odaklı habercilik ilkelerini benimser. KaosGL.org; LGBTİ hakları odaklı habercilik yapar. Temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek   yayıncılıktan kaçınır, haklara erişimi güçlendirecek bir yayın çizgisini benimser. Hazırladığı ve düzenli aralıklarla güncellediği Yayın İlkeleri doğrultusunda Türkiye ve dünyadan LGBTİ gündemine ilişkin haber, röportaj ve köşe yazıları yayımlar. Yaygın medyanın homofobik, bifobik ve transfobik ayrımcı dilini deşifre etmek ve değiştirmek için izleme faaliyetleri yürütür ve raporlar yayınlar. Gönüllü muhabir eğitimleri ve medya atölye çalışmalarıyla LGBTİ’lerin kendi hikayelerini yazmalarını teşvik eder.

Medya çalışanlarına yönelik insan hakları eğitimleri gerçekleştirir. Medyadaki nefret söylemi ve ayrımcılığa karşı alternatif bir dilin inşasına yönelik çalışmalar gerçekleştirir.

Derneğin medya organları ve basın mensupları ile iletişimini sağlar. Derneğin çalışmalarının medyada görünür kılınması için çalışır. Bu doğrultuda basın mensupları ile derneğin ilgili program çalışanları ve yönetim kurulu arasında iletişimi üstlenir.

Derneğin kurumsal sosyal medya hesaplarını yönetir. Dernek çalışmaları ve politikalarına uygun şekilde derneğin sosyal medya kimliğini oluşturur ve geliştirir.

b- Akademik ve Kültürel Çalışmalar Programı

Bu program kapsamında cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, cinsel kimlik, cinsiyet ifadesi ve cinsiyet karakteristiği alanında akademik çalışmaları ve bu alanda çalışmak isteyen akademisyenleri destekler. Akademik yayınların yayımlanmasına katkı sağlar ve yayınlar. Bilimsel toplantılar, paneller, seminerler, konferanslar, sempozyumlar, kongreler, çalıştaylar, sergiler, kermesler, festivaller, temsiller, konserler, gösterimler, toplantılar, atölye çalışmaları, yarışmalar düzenler ve düzenlenmesinde görev alır, dernek faaliyet ve çalışma alanlarıyla ilişkili olarak ve gerekli kurumlardan izin almak kaydı ile kurslar açar.

c- İnsan Hakları Programı

Bu program kapsamında cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsel kimlik alanında bireylerin insan haklarını izleme, belgeleme ve raporlama faaliyetleri yürütür. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği alanında arşiv ve dokümantasyon çalışmaları yürütür.

İnsan hakları eğitimleri ile psikolojik danışman ve rehberler, sosyal hizmet uzmanları, öğretmenler, psikolog ve psikiyatrlar, avukatlar ve diğer meslek elemanlarına ve toplumsal kesimlere yönelik insan hakları eğitimleri organize eder. Mağdurlara hukuki destek verir, stratejik davalama yapar. Mağdur ve/veya hak sahibi adına yargı sistemi, insan hakları mekanizmaları ile etik mekanizmalara başvuru süreçlerini destekler. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığı alanında yerel, ulusal ve uluslararası hak arama mekanizmalarına bireysel ve kurumsal ölçekte erişimi etkinleştirmek için çalışır. LGBTİ hakları alanında stratejik davaların yürütülmesini sağlar ve insan hakları kampanyaları yürütür. Mağdurlara yönelik psiko-destek faaliyetleri ve hizmetlerini organize eder.  Cumhurbaşkanlığı ve kamu otoriteleri ile düzenli ve doğrudan bağlantı kurarak cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığına karşı savunuculuk faaliyetleri yürütür. Yasama organı nezdinde, politika oluşturma ve yasa yapma süreçlerine katılımı etkinleştirmek için faaliyet yürütür. İdari karar alma mekanizmalarında, izleme ve uygulama süreçlerinin denetlenmesinde ve yerel idarelerle işbirliğinin geliştirilmesinde; sivil katılımı aktifleştirmek ve etkinleştirmek için çalışır.  Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığına karşı sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerini destekler, sivil toplum örgütlerinin homofobik, bifobik ve transfobik ayrımcılığa karşı duyarlılıklarını geliştirmeleri için kapasite geliştirme faaliyetleri yürütür.İnsan haklarının korunması ve yaygınlaştırılmasında, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği alanında çalışan meslek örgütleri, odalar, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin ve sivil toplumun örgütlü kesimlerinin aktif rol üstlenme ve savunuculuk kapasitesini güçlendiren destek faaliyetleri yürütür.

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin deneyim ve bilgi paylaşım ve dayanışma ortamlarını oluşturur.

Ç- Mülteci Hakları Programı

Bu program kapsamında mültecilerle ilgili işlemlerden izin gerektirenlerde, ilgili kurumlardan izin almak suretiyle,Mülteci LGBTİ’lere sosyal, yasal, hukuki destek ile sosyal hizmet ve sosyal yardım desteği verir. Mülteci LGBTİ’lerin insan haklarını izleme, belgeleme ve raporlama faaliyetleri yürütür.

Kaos GL’nin diğer bütün programları kapsamında yürüttüğü çalışmalara mülteci LGBTİ’lerin erişebilmesi için çalışmalar yapar. Kaos GL ve insan hakları hareketi içinde, ulusal ve uluslararası düzeyde mülteci LGBTİ’lerin sorunlarını gündemleştirir.

Dernek, ikinci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda ve bu maddedeki programların faaliyetleri kapsamında üyeleri ve kamuoyu için aşağıdaki çalışmalarda bulunur:

a) Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli her türlü sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel etkinliklerde bulunur.

b) Basın-yayın organları yoluyla derneğin amaçları ve / veya çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirir, derneğin görüşlerini kamuoyuna açıklar.

c) Bilimsel toplantılar, paneller, seminerler, konferanslar, sempozyumlar, sergiler, festivaller, temsiller, gösterimler, toplantılar, kongreler ve atölye çalışmaları, yarışmalar düzenler ve düzenlenmesinde görev alır.

ç) Dergi, bülten, vcd, web sayfası, broşür, kitap vb. yayınlar çıkarır.

d) Türkiye Cumhuriyeti yasalarının, Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin veya bunlara bağlı ikincil mevzuatın cevaz vermesi kaydı ile ve gerektirmesi halinde ilgili kurumlardan izin almak suretiyle faaliyet ve çalışma alanı kapsamında eğitim çalışmaları yapmak, enstitü, okul  kurmak, kurs açar; üyelerin ve cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği nedeniyle ayrımcılığa uğrayan bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için her düzeyde eğitim ve öğretim kurumu, enstitü, okul, kurs ve yurt açıp işletmek, eğitim çalışmaları yapar veya bunlara katkıda bulunur.

e) Derneğe gelir elde etmek amacıyla ve/veya üye ve destekçilerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve aralarındaki iletişim ve dayanışmayı arttırmak üzere lokal, dinlenme tesisleri, gösterim salonu ve kitaplık açar ve işletir.

f) Derneğe gelir sağlamak ya da üyeler arasındaki sosyal ilişkileri ve iletişimi gerçekleştirmek amacıyla balo, yemek, konser, piknik, kermes, kamp, parti, gezi vb. etkinlikler düzenler. Özel sektörü sosyal girişimcilik projeleri yapmaya teşvik eder ve projelerde yer alır. 

g) Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için üyeleri veya uzman kişiler aracılığıyla araştırma, inceleme, geliştirme, çalışma ve etütler yapar, öneri ve dilekleri belirler ve bunları her türlü yayın araçları ile yayımlar.

h) İkametgahı ile amaç ve çalışma konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar satın alır, satar ve kiralar. Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurur, işletir ve her türlü inşaatı yaptırır.

ı) Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla; iktisadi, ticari ve sinai işletmeler, ortaklıklar, vakıflar ve sandık kurar.

i) Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için Yardım Toplama Kanunu ve buna bağlı ikincil mevzuata  uygun olarak yardım ve bağış kabul eder ve verir; şartlı veya şartsız vasiyetleri kabul eder ve Türkiye’de bulunan LGBTİ'lere ayni ve nakdi yardım yapar.

j) Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için mevzuata uygun olarak başka dernek, sendika, vakıf, kişi, kurum ve benzeri kuruluşlar ile ortak faaliyetler yürütür.

k) Türkiye’de bulunan ve üçüncü ülkeye yerleştirilene kadar Türkiye’de ikamet etmesine izin verilen LGBTİ mültecilere yasal, sosyal ve psikolojik danışmanlık verir ve ayni ve nakdi yardım yapar.

Bunların yanısıra dernek; Dernekler Yasası’nda belirlenmiş kurallara uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında ruh sağlığı, cinsel sağlık, eğitim, insan hakları, hukuk, aile, medya-iletişim, sosyal hizmet, çalışma hayatı alanında çalışan dernek, sendika, vakıf ve kurumlarla işbirliği yapar ve ortak amaçlar doğrultusunda eşgüdümlü çalışmalar yapar. Kültürler arası diyalogun arttırılmasına, karşılıklı anlayış ve hoşgörünün geliştirilmesine katkıda bulunur.

Uluslararası Derneklere Üyelik

Madde 4 – Dernek, işbirliği yapılmasında yarar gördüğü uluslararası kültürel, akademik ve / veya gey-lezbiyen hakları gibi alanlarda çalışan derneklere, ilgili yasal gereklilikleri yerine getirerek üye olabilir, ortak çalışmalar yürütebilir, maddi ve manevi dayanışabilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK

Derneğe Üyelik

Madde 5 – Derneğin asil ve onursal olmak üzere iki tür üyeliği vardır:

 

I – Asil üyelik:

a) Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyedir.

b) Üyenin hakları; gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmayı ve oy kullanmayı içerir.

c) Yükümlülükleri; Genel Kurul toplantılarına katılma, ödenti ve katılma paylarını zamanında ödeme, amaç ve çalışma koşullarına bağlı olarak çaba harcama ve Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürme ilkelerini kapsar.

II- Onursal Üyelik:

a) Cinsel yönelim   cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesi ve cinsiyet karakteristiği ayrımcılığına ve homofobik, bifobik ve transfobik tutum ve uygulamalara karşı çalışmalar yapmış yerli veya yabancı bilim çalışanları, sosyal hizmet uzmanları, iletişimciler, psikologlar, psikiyatrlar, cinsel sağlık uzmanları, psikolojik danışmanlar, akademisyenler, uzmanlar, yazarlar, araştırmacılar, eğitimciler, hukukçular, sanatçılar ile yurtiçinde ve / veya yurt dışında derneğe yakın ilgi göstererek, maddi veya manevi önemli destek sağlayanlara onursal üyelik verilebilir.

b) Derneğin çalışma alanlarından herhangi birinde uzman olan onursal üyeler, gerektiğinde ilgili komisyona danışmanlık ve eğitmenlik sorumluluğunu yerine getirmekle yükümlüdürler. Dernek, onursal üyeleri gerektiğinde, çalışma veya uzmanlık alanlarında temsilci gösterebilir.

c) Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur. Kendilerinden bağış hariç, giriş ve yıllık ödenti alınmaz. Onursal üyeliğin iptali ancak Genel Kurul kararı veya istifa ile gerçekleşir.

 

Üyeliğe Başvurma ve Kabul Edilme

Madde 6 – Üyeliğe başvurma ve kabul edilme:

 

I – Asil Üyelik

a) Derneğin amaçlarına ilgi duyan, medeni haklardan yararlanma olanağına sahip, tüzük hükümlerini kabullenmiş üyelik koşullarına uygun kişiler, gerekli bilgilerini derneğin matbu üyelik formuna işledikten ve kendilerinin derneğe üye alınmasını öneren iki üyeye imzalattıktan sonra, üyelik koşullarına uygun olduklarını bildirir belgeleriyle ve gerektiğince fotoğraf ekleyip üyelik giriş ödentilerini ödeyerek, Yönetim Kurulu’na başvururlar.

b) Üyelik başvurusu, başvurudan sonraki en geç otuz gün içinde sonuçlandırılır ve sonuç, bir yazı ile bildirilir.

 

Üyeler dernek içinde ve çalışmalarda eşit haklara sahiptirler.

II – Onursal Üyelik

Onursal Üyeler, Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Genel Kurul onayı ile seçilebilirler.

 

Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma

Üyelikten çıkarılma koşulları:

a) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymayanlar, Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesini ve çalışmaların yürütülmesini zorlaştıranlar, yetkisi olmaksızın Derneği sorumluluk altına sokanlardan savunma istemek, gerekirse ihraç kararı vermek Yönetim Kurulu’nun yetkisi dahilindedir.

b) Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla üyelikten çıkma hakkına sahiptir. Ancak bu yolla üyelikten çıkanlar ayrıldıkları tarihe kadar olan üyelik aidat borcunu vermeye zorunludur.

c) Üyelikten ayrılanların veya çıkarılanların ödemiş oldukları ödentiler geri verilmez.

d) Dernekten çıkanlar ve çıkartılanlar, Dernek çalışmaları ve malları üzerinde hak ileri süremezler.

e) Tüzük hükümlerine kısmen veya tümüyle uyulmaması durumunda ve / veya aylık ödentinin altı ay verilmemesi halinde üye, bildirime gerek olmaksızın, Yönetim Kurulu Kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

f) Cinsiyetçi, homofobik, bifobik ve transfobik tutum ve uygulamalarda bulunan, arkadaşlarına, sevgilisine ve / veya eşine fiziksel şiddet uygulayanlar, tehdit ve şantajda bulunanlar ile nefret suçu işleyenlerden savunma istemek, gerekirse ihraç kararı vermek Yönetim Kurulu’nun yetkisi dahilindedir.

 

Üyelik Yükümlülükleri

Madde 7 – Üyelik yükümlülükleri, ödentiler ve görevlerdir.

a) Her kişi üyelik başvurusu kabul edildikten sonra giriş ödentisi ödemekle yükümlüdür.

b) Üyelik giriş ödentisi 10.00 (On lira) TL, yıllık üyelik ödentisi 60.00 (Altmış) TL olup bu ödenti aylık olarak verilir.

c) Hiçbir üye dernek çalışmalarında görev almaya zorlanamaz. Ancak dernek yetkili kurulları üyeleri derneğin amaçları doğrultusunda görevlendirebilir. Görevlendirme, yetkili organ tarafından yazıyla yapılır. Üye yazılı görevlendirmeyi imza karşılığı aldıktan sonraki 15 gün içinde görevi kabul etmediğini bildirmemişse, görevi üstlenmiş sayılır.

 

Derneğin Kurucu Üyeleri

Madde 8 – Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği’nin (Kaos GL) kurucuları ve kimlikleri aşağıdadır. Kurucu üyeler ilk Genel Kurul’a kadar Geçici Yönetim Kurulu Üyeleridir.

 

ADI SOYADI

DOĞUM TARİHİ

VE YERİ

MESLEK

Ali Özbaş

1968 Tarsus

İşçi

Emir Birant

1979 Bursa

Mühendis

Funda Çelikel

1966 İzmir

Mali Müşavir

Yasemin Öz

1974 Afyon

Avukat

Hakan

Yıldırım

1973 Balıkesir

Avukat

Umut Güner

1977 Yozgat

Sosyal Hizmet Uzmanı

Ali Erol

1970 Mersin

Yayıncı

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ORGANLAR

Derneğin Organları
Madde 9 – Derneğin organları şunlardır:

  1. Genel Kurul
  2. Yönetim Kurulu
  3. Denetleme Kurulu

 

Genel Kurul:

Madde 10 – Genel Kurul derneğin en yetkili organıdır. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve asil üyelerden oluşur.

Genel Kurul ve Görevleri: Yetkili kurulların seçilmesi, tüzüğün değiştirilmesi, federasyona katılma veya ayrılma, bütçenin onayı, hesapların incelenmesi ve yönetim kurulunun ibrası, derneğin feshi ve tasfiye şekli konularında ve mevzuatın belirlediği diğer konularda görevli ve yetkilidir.

Genel Kurulu Toplantısı

Madde 11 –

a) Genel Kurul, iki yılda bir, Mayıs ayında Yönetim Kurulu’nun tespit ve ilan edeceği tarihte olağan olarak toplanır.

b) Genel Kurul’un olağan toplantılarının gündemi Yönetim Kurulu’nca hazırlanır. Ayrıca Genel Kurul üyelerinin en az onda birinin önereceği konuların Genel Kurul gündemine alınması zorunludur. Genel Kurul’un yapılacağı tarihten en geç 15 gün öncesine kadar üyelerden her biri tekil olarak gündem maddesi önerilerini Genel Kurul Hazırlık Komitesi’ne veya Yönetim Kurulu’na iletebilirler.

c) Genel Kurul’da yalnızca gündemde yazılı maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

d) Yönetim ya da Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile olağanüstü de toplanabilir.

e) Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.

f) Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az 15 (onbeş) gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.

g) İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman bir haftadan az, 60 günden çok olamaz.

h) Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle üyelere duyurulur.

i) Bu halde ikinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler bu toplantıya f bendinde belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.

J) Toplantı birden fazla ertelenemez. Genel Kurul toplantı tutanakları, yeni seçilen Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin (yedekler dahil) kimlikleri, otuz gün içinde ilgili makamlara bildirilir.

k) Yapılmışsa tüzük değişikliği otuz gün içinde ilgili makamlara bildirilir.

l) Genel Kurul’da kararlar salt çoğunlukla alınır.

m) Genel Kurul, doğal delegeler ile şube genel kurullarınca seçilen delegelerden oluşur. Doğal delegeler, Merkezi Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulunun asıl üyeleri ile Şube Yönetim Kurulu başkanları ve Genel Kurulun doğal delegeleridir. Seçilmiş delegeler ise Şube Genel Kurulunda Dernek Genel Kuruluna katılmak için her şube üye sayısına bakılmaksızın 3’er delege seçer. Ayrıca her 15 üye için birer delege daha seçilir. 15’i bulmayan sayılar dikkate alınmaz.

 

Genel Kurul Görev ve Yetkileri

Madde 12 –

a) Başkan, Başkan Yardımcısı ve iki Yazman’dan oluşan Genel Kurul Başkanlık Divanı üyelerini seçmek.

b) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu üyelerini seçmek.

c) Bütçe ve kesin hesapları, bunlara ilişkin Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarını, iş programlarını ve bunların uygulanmalarını incelemek ve sonrasında Yönetim Kurulu’nun aklanıp aklanmamasına karar vermek.

d) Yönetim Kurulu’nun hazırladığı tahmini bütçeyi görüşüp aynen ya da değiştirerek kabul etmek.

e) Dernek merkezine gerekli taşınmazların satın alınması ya da var olan taşınmazların satılması için Yönetim Kurulu’na yetki vermek.

f) Derneğin uluslararası kuruluşlara üye olmasını ya da ayrılmasını kararlaştırmak.

g) Dernek tüzüğünde değişiklik yapmak. Dernek tüzüğü Genel Kurul’a katılan üyelerin en az 2/3 ünün oyları ile değiştirilir ve değiştirilecek tüm maddeler tek tek oylanır

h) Derneğin ya da şubelerin feshi ya da tasfiyesi hakkında karar vermek ve tasfiye kurulları oluşturmak.

i) Önerilenlerin onursal üyeliğine karar vermek.

j) Çalışanların uyması gereken kuralları ve komisyon çalışmalarını düzenleyen iç yönetmelikleri tartışıp onaylamak.

k) Kendiliğinden ya da başvuru üzerine şubelerin açılmasını görüşüp karara bağlamak. Şube kurucularını görevlendirmek.

 

Yönetim Kurulu

Madde 13 – Yönetim Kurulu’nun seçilmesi, görev bölümü ve toplantı kuralları:

a) Yönetim Kurulu 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul’da gizli oyla seçilir. Aday gösterilenlerden oy sıralaması ile ilk 5 kişi asil, ikinci 5 kişi yedek olarak belirlenir.

b) Asil üyeliğe seçilen üyeler, kendi aralarında Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Sayman’ı seçerler.

c) Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, oy sıralamasına göre ve boşalan üye sayısı kadar yedek üye asil üyeliğe geçirilir. Adı belirlenen üye(ler) Yönetim Kurulu’nca sonraki ilk toplantıya çağrılır.

d) Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyeler Yönetim Kurulu’ndan istifa etmiş sayılırlar.

e) Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır. Her toplantıda bir sonraki toplantının tarihi belirlenir.

Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri

Madde 14 – Yönetim Kurulu derneğin yönetim ve uygulama organıdır. Görev ve yetkileri şunlardır:

a) Derneği temsil etmek, gerektiğinde bu yetkiyi belirli konular için üyelerden herhangi birine devretmek.

b) Genel Kurul’un kararlarını uygulamaya geçirmek.

c) Geçen dönemin çalışma programını ve derneğin genel bütçesini Genel Kurul’a sunmak.

d) Genel Kurul’un kararları doğrultusunda yapılacak işlerin program ve projelerini incelemek, iş bölümü ve görevlendirmeyi organize etmek.

e) Alınacak taşınmazların satın alınması ya da mevcut taşınmazların satılması konusunda, şartname, öneri ve sözleşmeleri inceleyip, hazırladığı raporu Genel Kurul’a sunmak. Genel Kurul’da alınan kararı, görevlendirildikten sonra uygulamak.

f) Dernek ayniyat işleyişini belirleyip, Genel Kurul onayından sonra uygulanmasını sağlamak.

g) Madde 3’deki çalışmaları gerçekleştirmek için komisyonlar kurmak. Bu komisyonların uyması gereken kurallarla ilgili düzenlemeler hazırlamak ve yürütülmesini sağlamak.

h) Gereken durumlarda Genel Başkan’a, Genel Başkan Yardımcısı’na ya da Genel Sekreter’e Yönetim Kurulu adına kullanılmak üzere yetki vermek.

i) Dernek işlerini yürütecek ücretli personel kadrolarını belirlemek, personeli istihdam etmek ya da işten çıkarmak.

j) Ücretli personelin çalışma düzenini kurala bağlamak amacıyla düzenlemeler hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.

k) Üyelikten çıkarılma kararı verilenlerin üyeliklerini askıya almak. Durumu üyeye yazılı olarak bildirmek.

l) Madde 11’de belirtilen esaslar içinde, olağan ya da olağanüstü Genel Kurul’u gün, yer, saat ve gündemini belirleyerek toplantıya çağırmak.

m) Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit etmek, gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan Yetki Belgesini iki nüsha olarak düzenleyerek, dernek yönetim kurulu başkanın onaylatmak, yetki belgelerinin süresini belirlemek, süresi biten yetki belgelerini yenilemek,

Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. 

n) Sayman’ın Yönetim Kurulu’nun kararını almaya gerek kalmadan yapabileceği harcama miktarını günün koşullarına göre belirlemek.

 

Denetleme Kurulu

Madde 15 – Denetleme Kurulu’nun seçilmesi, işbölümü, toplantı kuralları:

a) Denetleme Kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu üyeleri Genel Kurul’da gizli oyla seçilir. Aday gösterilenlerden oy sıralaması ile ilk 3 kişi asil, ikinci 3 kişi yedek olarak belirlenir.

b) Asil üyeliğe seçilen üyeler, içlerinden bir kişiyi başkan seçerler, kendi aralarında işbölümü yaparlar.

c) Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, oy sıralamasına göre ve boşalan üye sayısı kadar yedek üye asil üyeliğe geçirilir. Adı belirlenen üye(ler) Denetleme Kurulu Başkanı’nca sonraki ilk toplantıya çağrılır.

d) Denetleme Kurulu gerektiğinde, kendiliğinden ya da bir başvuru üzerine toplanır.

e) Dernekte Genel Kurul, Yönetim kurulu veya denetleme kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kurullarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kurullarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

f) Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Denetleme Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Madde 16- Denetleme Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Genel Kurul’a karşı sorumludur.

b) Yönetim Kurulu’nun işlerini, bütçelerini, gelir ve giderlerini Genel Kurulu adına en geç yılda bir denetler. Denetleme sonrası incelemesini bir raporla belgeler.

c) Denetleme sonrası gerektiğinde Madde 11’de belirtilen esaslar içinde Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırmasını Yönetim Kurulu’ndan yazılı talep eder.

d) Denetleme kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, yılda bir kez haziran ayında denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

e) Denetleme kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtlar, dernek yetkilileri tarafından gösterilir veya verilir, denetim kurulu üyeleri görevlerini yerine getirebilmek için yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girebilirler.

 

Genel Başkan’ın Görev ve Yetkileri

Madde 17 – Genel Başkan;

a) Derneği özel ve tüzel kişiler önünde temsil eder.

b) Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder.

c) Yönetim Kurulu’nca oluşturulmuş komisyonların, düzenleme komitelerinin, çeşitli görevlerle görevlendirilmiş üyelerin çalışmalarını denetler, Yönetim Kurulu’na bilgi verir.

d) Görevde bulunmadığı hallerde yerine Genel Başkan Yardımcısı’nı görevlendirir.

 

Genel Başkan Yardımcısı’nın Görev ve Yetkileri

Madde 18 – Genel Başkan Yardımcısı;

a) Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

b) Yönetim Kurulu’nun ve / veya Genel Başkan’ın vereceği görevleri yapar.

c) Bulunmadığı hallerde Genel Başkan’a vekalet eder.

 

Genel Sekreter’in Görev ve Yetkileri

Madde 19 – Genel Sekreter;

a) Yönetim Kurulu ve Genel Başkan’a karşı sorumludur.

b) Genel Başkan’la birlikte Yönetim Kurulu toplantılarını düzenler.

c) Toplantı tutanak ve kararlarını yazar.

d) Yönetim Kurulu kararlarıyla üstlendiği görevleri yürütür, sonuçları Yönetim Kurulu’na ve Genel Başkan’a bildirir.

e) Yönetim Kurulu’nun yazışmalarını yürütür.

f) Büroda çalışan personelin amiri olarak çalışma disiplinini sağlar.

g) Yönetim Kurulu dönem çalışma raporunu hazırlar ve Genel Kurul’da sunar.

 

Sayman’ın Görev ve Yetkileri

Madde 20 – Sayman;

a) Yönetim Kurulu ve Genel Başkan’a karşı sorumludur.

b) Derneğin taşınır ve taşınmaz mal varlığına ilişkin işlemleri Yönetim Kurulu kararlarına göre yürütür.

c) Yönetim Kurulu’nun gelirlerini ilgili defterlere kaydeder, harcamalarını yapar.

d) Derneğin parasal birikiminin değerinin korunması için önlemler alır.

e) Bütçenin uygulanmasını sağlar, sonuçlarını değerlendirir.

f) Dernek personelinin bordrosunu, SSK’na giriş-çıkış formlarını düzenler, vergi, SSK primleri ve ücret ödemelerini yapar.

g) Yaptırılacak işlemlerle ilgili şartnameleri, sözleşmeleri hazırlar, Yönetim Kurulu’nun onayına sunar.

h) Alındı belgesi, makbuz, çek, fatura gibi değerli evrakları tutanakla teslim alır ya da teslim eder.

i) Dernek adına gelirleri, tahsilatı alındı belgeleriyle, harcamaları da fatura, nakit avans forumu ya da gider belgeleriyle yapar. İptallerin gerekçelerini yazıp imza eder ve Genel Başkan’a onaylatır.

j) Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği miktar üzerindeki harcamaları, Yönetim Kurulu kararıyla yapar.

k) Ayni bağışları alındı makbuzuyla ve nakdi bağışları onaylı bağış belgesiyle dernek adına kabul eder.

l) Çek, makbuz, senet ve Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği miktardaki para gibi bütün kıymetli evrakı kasada saklar. Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği miktarın üstündeki parayı bankaya yatırır.

m) Bankadan çekilen parayı kasa defterine kaydederek kasaya koyar. Kasadan vereceği parayı kasa defterine kaydederek imza karşılığı verir.

 

Para Çekme Yetkisi

Madde 21 – Derneğin banka, Posta Çeki Hesabı vb. bir kurumda emanetteki parasının iki imza ile çekilmesi zorunludur. Bir imza Sayman, ikincisi ise Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı ya da Genel Sekreter’den birinin olmalıdır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DERNEĞİN GELİR-GİDERLERİ VE HESAPLARI

 

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 22 – Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

a) Üyelik başvuru ödentisi.

b) Yıllık üyelik ödentisi.

c) Bağış, yardım ve uluslararası fonlar.

d) Taşınır ve taşınmaz malların işletme gelirleri.

e) Mevduat faizleri.

f) Dernekçe hazırlanan ya da satış hakkı derneğe bırakılan broşür, kitap, resim, kartpostal vb. şeylerin satışından elde edilen gelirler.

g) Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için düzenlenen, kongre, konferans, seminer gibi bilimsel toplantılardan ya da çay, balo, piyango, yemek, eğlence, konser gibi sosyal toplantılardan elde edilen gelirler.

 

Gelirlerin Toplanması

Madde 23 –

a) Derneğin gelirleri Dernekler Kanunu ile Yardım Toplama Kanunu hükümlerine göre toplanır.

b) Her türlü tahsilat, yetki belgesi olan görevlilerce usulüne uygun olarak yapılır.

c) Yurt dışından bağış kabul edilebilmesi için ilgili kuruma bildirimde bulunulur.

d) Ayni bağışlar, kanuni esas ve usullere uygun olarak alınır.

e) Tüm kıymetli evrak, onaylanmış defterlere kaydedilir.

 

Dernek Kasasında Bulundurulacak Para Miktarı

Madde 24 – Derneğin kasasında bulundurulabilecek para miktarı günün koşullarına ve kullanılacak para ihtiyacına göre, Yönetim Kurulu’nca saptanır.

 

Derneğin Giderleri

Madde 25 –

a) Yönetim ve büro giderleri.

b) Demirbaş eşya giderleri.

c) Yayın ve yazışma giderleri.

d) Derneğin amaçlarına uygun olarak Yönetim Kurulu’nca yapılmasına karar verilmiş işlerin giderleri.

 

Derneğin Ödemeleri

Madde 26 –

a) Sayman’ın Yönetim Kurulu kararına gerek kalmadan tek başına yapabileceği harcama miktarını aşan her işin sonunda, kesin hesap ve son ödemeler Yönetim Kurulu’nca atanmış bir komisyon tarafından saptandıktan sonra, Yönetim Kurulu adına Sayman tarafından ödenir.

b) Ödemeler için gerekli para, bankadan para çekme yetkisi olan Yönetim Kurulu üyelerince çekilir.

c) Dernek için hesap dönemi, 1 ocakta başlar ve 31 aralıkta sona erer.

 

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 27 – Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Derneğin Tutmak Zorunda Olduğu Defterler

Madde 28 – Dernek adına Yönetim Kurulu’nun onaylandıktan sonra tutmak zorunda olduğu defterler şunlardır:

a) Üye Kayıt Defteri: Bu defterde, dernekler mevzuatı uyarınca üyelik sırasında beyan edilmek zorunda bulunan bilgilerle üyenin güncel aidat bilgisinin kaydı tutulur.

b) Karar Defteri: Bu deftere Yönetim Kurulu Kararları tarih ve sayı sırasıyla günü gününe yazılır ve toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerince imzalanır.

c) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar tarih ve sayı sırasıyla bu defterlere kaydedilir. Gelen evrakların aslı, giden evrakların kopyası usulüne uygun olarak dosyalanır. Dernek organında iş ve yazışma konularına göre bir sistem oluşturulur.

d) İşletme Hesabı Defteri: Dernekle ilgili alınan bütün paralar alındıkları ve harcanan bütün paralar da verildikleri kişiler, ticarethaneler ve kurumlar adresleri ile birlikte belirtilerek, günü gününe tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır.

e) Demirbaş defteri: Derneğe ait dayanıklı eşya bu deftere yazılır. Eşyalar üzerine demirbaş defterindeki sayı konulur.

f) Alındı belgesi kayıt defteri: Alındı belgeleri sıra ve seri numaralarına göre bu deftere kaydedilir.

Dernek Muhasebe planı gereğince, tahsilat ve harcamaların denetimini ve muhasebesini kolaylaştırmak üzere, Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği öteki yardımcı cetvel ve defterler de Sayman’ın sorumluluğu altında tutulur.

İptal edilen makbuzların, Sayman tarafından iptal nedeni açıkça yazılıp imzalanması ve Genel Başkan’ca onaylanması zorunludur. Bu makbuzların aslı ve kopyası aynen kalır.

Değerli Defter, Makbuz ve Evrakın Saklanması

Madde 29 –

a) Kıymetli defter, makbuz ve evrak usulüne uygun şekilde yasal sürelerince saklanır. Gerekirse bu sürenin dolmasından sonra da saklanmaya devam edilir.

b) Bunların imhası Yönetim Kurulu’nun iznine bağlıdır.

c) Gerekli tedbirler alınmadığı için değerli evrak, makbuz ve evrakların yok olması ya da kullanılamaz hale gelmesinin derneğe verdiği zararlardan, ilgili memurlar ve Yönetim Kurulu üyeleri ortak sorumluluk altındadır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

 

Mülkiyet ve Tasarruf Hakkı

Madde 30 –

a) Derneğin taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının mülkiyeti Dernek Merkezi’ne aittir. Tapulama işleri ve tüm satışlar Dernek Merkezi adına yapılır.

b) Dernek gelirlerinin en az % 80’i Dernek amaçlarına harcanır.

 

Yolluklar
Madde 31 – Memur ve uzmanlara, Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerine ve görevlendirilen kişilere yolluk verilir ve bunların zorunlu giderleri karşılanır.
Miktar tespiti konusunda Genel Kurul yetkilidir. Ancak yolluklar birinci derece memur yolluğundan fazla olamaz.

 

ALTINCI BÖLÜM

DERNEĞİN ŞUBELERİ

 

Madde 32 – Şubelerin Kuruluşu

Dernek, gerekli görülen yerlerde Genel Kurul kararıyla şube açabilir. Dernek Genel Kurulu’nun şubelerin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Yönetim Kuruluna vereceği yetki üzerine, Yönetim Kurulu’nca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, şube açılacak yerin en büyük mülkî amirine şube kuruluş bildirimini, 3 adet dernek tüzüğünü ve gerekli belgeleri verir. Şube kurucularının, şubenin açılacağı yerde oturmaları zorunludur.

Madde 33 – Şubelerin Organları

Şube organları; Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu, Şube Denetleme Kurulu’ndan ibarettir.

a) Şube Genel Kurulu, şubeye kayıtlı üyelerden oluşur. Şube Genel Kurulları, Olağan Genel Kurul toplantısını, dernek Genel Kurul toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadır. Şube genel kurulları, Merkez genel kurulun yapıldığı yıldaki Mart ayları içerisinde gerçekleştirilir. Şube Genel Kurulu Şube Yönetim Kurulunu, Denetleme Kurulunu, Merkez Genel Kurulu delegelerini seçer. Seçimler gizli oy, açık tasnifle yapılır. Oy sayısına göre asıl ve yedek üyeler belirlenir. Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

b) Şube Yönetim Kuruluna Şube Genel Kurulu tarafından 5 asil, 5 yedek üye seçilir. Şube Yönetim Kurulu kendi arasında bir başkan, bir sekreter ve bir sayman seçer. Genel Kurul kararı ile açılan şubeler, ilgili mevzuat gereğince yapılan yazılı bildirimi izleyen altı ay içinde ilk genel kurullarını yapar. Şube Yönetim Kurulu, üyelerinden en az 4’ü tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Şube Yönetim Kurulları tüm çalışmalarını Tüzük, Genel Kurul, Merkezi Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yürütür. Şube yönetim kurulları, kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı finansman destekli proje çalışmaları için Yönetim Kurulu’na başvurur ve onayını alır.

c) Şube Denetleme Kurulu için 3 asıl, 3 yedek üye seçilir. İlk toplantısında kendi arasından başkan ve yazmanı seçer. Şube Denetleme Kurulu her 3 ayda bir şubeyi idari ve mali yönden denetler, denetleme raporunun bir örneğini merkez denetleme kuruluna gönderir.

d) Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Madde 34 – Temsilcilikler

Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen yerlerde, Dernek faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla temsilcilik açılabilir. Temsilcilikler şube ve Dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

Madde 35 – Delegeler

Şubeler Merkez Genel Kurulunda 11. maddenin (m) bendine göre seçilecek delegelerle temsil edilir.

Madde 36 – Oylama

Bu tüzükte başka hüküm bulunmadığı hallerde derneğin bütün organları salt çoğunlukla toplanır, kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

FESİH VE TASFİYE

 

Derneğin Feshi 

Madde 37 –

Derneğin feshi, Genel Kurul’un üçte iki çoğunlukla bu yolda karar vermesine bağlıdır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa, 11. Madde hükümlerine göre Genel Kurul ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz ve toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğunun kararıyla fesih kararı alınabilir.

 

Tasfiye
Madde 38 –

Fesih vb. nedenlerle derneğin tüzel kişiliğini kaybetmesi durumunda, Dernekler Kanunu hükümlerine göre, tüm taşınır-taşınmaz mal varlığı, paraları, alacakları, intifa, yararlanma ve kullanma hakları Genel Kurul’da kararlaştırılacak bir sivil toplum kuruluşuna devredilir. 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

 

Tüzükte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 39 – Bu tüzük 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanun’u ile Yönetmeliklere göre hazırlanmış olup, açık hüküm bulunmayan hallerde adı geçen kanun hükümleri uygulanır.

Yürürlük
Madde 40 – Kurucu üyelerin 6 Temmuz 2005 tarihinde yaptığı toplantıda kabul edilen ve Yürürlük maddesi dahil 35 maddeden oluşan işbu tüzük, Dernekler İl Müdürlüğü’ne kuruluş başvurusu ile bildirimin yapılması ile yürürlüğe girer.