1. ENGLISH
Kaos GL > Tüzük

Tüzük

KAOS GEY VE LEZBİYEN KÜLTÜREL ARAŞTIRMALAR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

TÜZÜK – BİRİNCİ BÖLÜM

 

DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMACI VE ÇALIŞMALARI

Derneğin Adı, Merkezi ve Şubeleri

Madde 1 - Derneğin adı "Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği"dir. Kısa adı “Kaos GL”dir.

Derneğin Merkezi Ankara’dadır. Derneğin şubesi yoktur.

Derneğin Amacı ve Çalışma Alanları

Madde 2 - Derneğin Amacı:

Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği’nin (Kaos GL) amacı, kadın eşcinseller ile erkek eşcinsellerin özgürlükçü değerleri benimsemelerine, eşcinsel varoluşlarını gerçekleştirme ve kendilerini yetiştirerek toplumsal barış, huzur ve refahın gelişmesine bireysel, toplumsal, kültürel hayat ve davranışlarıyla katkıda bulunabilmelerine destek olmaktır.

Dernek, kadın eşcinseller ile erkek eşcinsellerin özgürlük, adalet ve barışı temel değerler olarak kabul etmesine; dil, ırk, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, felsefi inanç, din, mezhep, bölge ayrımı yapmaksızın insan haklarını bütün insanların hakkı olarak görmesine; hayatın her alanında cinsel yönelim ayrımcılığına karşı mücadele edebilmesi yönünde yardımcı olacak kültür, eğitim, sanat, spor faaliyetlerini ve buna benzer diğer faaliyetleri bilfiil yürütür veya bu çerçevede yürütenlere madden ve manen destek sağlamaya çalışır.

a) Kadın eşcinseller ile erkek eşcinselleri, hayata sorgulayıcı, girişimci ve üretici olarak hazırlamak; bilim, sanat, kültür ve uygarlık değerlerinden yararlanacak demokratik yaklaşımların oluşturulmasına katkıda bulunmak.

b) Kadın eşcinseller ile erkek eşcinselleri, sosyal, kültürel, ekonomik, politik ve benzeri alanlarda toplumun üretken insanları ve gücü haline getirmek; bu doğrultuda eşcinsellerin konumlarını, tutum ve davranışlarını, görüş, yaklaşım ve eğilimlerini, sorun ve isteklerini belirlemek; nihai olarak karar verme sürecinde etkin rol üstlenmelerini sağlamak.

c) Kadın eşcinseller ile erkek eşcinsellerin, profesyonel ve toplumsal yaşama daha etkin, yönlendirici ve sorumlu katılımını sağlamak.

d) Toplumu eşcinselliğin, diğer cinsel yönelimler gibi bir cinsel yönelim olduğu; ahlaksızlık, hastalık, suç, v.s. olmadığından hareketle, eşcinsellik ve eşcinsellere dair aydınlatıcı, eğitici, faaliyetlerde bulunmak.

e) Ülkemiz eşcinsellerine yönelik politikaların belirlenmesine ve uluslararası platforma taşınmasına öncülük etmek; oluşturulacak politikaların benimsenmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.

f) Mevcut ulusal ve uluslararası eşcinsel faaliyetlerini geliştirmek; yeni işbirliği olanaklarını araştırmak ve bunlara ilişkin projeleri hayata geçirmek.

g) Tüm dünya ülkelerine (Avrupa Birliği, Balkanlar, Avrasya, Ortadoğu, Akdeniz, vb.) yönelik bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak ve bu ülkelerin ilgili kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

h) Çağın hızla değişen ve gelişen koşullarına göre kendini devamlı yenileyebilen, dış dünyaya açık, dinamik ve nitelikli bir eşcinsel hareketinin oluşması için çalışmalar yürütmek.

i) Eşcinselleri ve eşcinsel kuruluşlarını yerel-ulusal-uluslararası platformlarda bir araya getirerek birbirlerini tanımaları, karşılıklı bilgi ve teknoloji transferi yapmaları ve bunun akabinde demokratik değişim ve gelişimi oluşturmaları için öncülük etmek.

j) Türkiye’nin dünyaya entegrasyonunun önemli adımlarından biri olan Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri sürecine katkıda bulunmak; eşcinseller ve eşcinsel oluşumları arasındaki bilgi ağı ve işbirliğini artırarak iletişimi sürekli kılabilmek.

k) Ülke genelinde eşcinsel haklarının kazanılması, korunması ve geliştirilmesi; kadın ve erkek eşcinsellerin sosyal, kültürel ve ekonomik hakları alanında çalışmaların yaygınlaştırılması, yönlendirilmesi ve izlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak. Bu konudaki değerlendirmelerini ilgili kurumlara iletmek ve kamuoyu oluşturmak.

l) Eşcinsellik alanında bilimsel çalışmaları yüreklendirmek, madden ve manen desteklemek, araştırmaların yayımlanmasını ve yayılmasını sağlamak. Üniversitelerde, Gey-Lezbiyen Çalışmaları Bölümleri’nin oluşturulması için ilgili kurumlarla işbirliği yapmak.

m) Kadın eşcinseller ile erkek eşcinsellerin, aile, eğitim, akademi, çalışma hayatı, askerlik, hapishane, hukuk, medya, cinsel sağlık, ruh sağlığı gibi alanlarda yaşadıkları sorunlar ve maruz kaldıkları insan hakkı ihlallerine dair çalışmalar yapmak. Bu konularda ilgili kurumlara öneri ve uyarılarda bulunmak, kamuoyu oluşturmak için çaba göstermek.

n) Psikiyatri ve psikoloji alanında cinsel yönelim ayrımcılığına ve homofobik tutum ve uygulamalara karşı çalışmalar yapmak. Psikiyatr/Psikolog - hasta/danışan arasındaki ilişkileri ve hasta hakları ile ilgili etik kuralların  takibini yapmak, kuralların uygulanmasını izlemek, kurallara uyulmadığı durumlarda gereği için Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Psikologlar Derneği ve Türk Tabipleri Birliği nezdinde girişimlerde bulunmak.

o) Gey ve Lezbiyen gençlerin aile, okul idaresi, yurt idaresi vb. kurum ve kuruluşların zoruyla, psikoloji ve psikiyatri kliniklerine kapatılması, dönüştürme terapileri ve / veya tedavi adı altında tıbbi, psikolojik ve psikiyatrik müdahalelere maruz bırakılmalarına karşı çalışmalar yapmak. Müdahalelerin takibini yapmak, raporlamak, gerektiğinde hukuki ve bilimsel girişimlerde bulunmak.

p) Gey ve Lezbiyen gençlerin damgalanmalarına, dışlanmalarına, tecrit edilmelerine, fiziki şiddete maruz bırakılmalarına, zorla tedaviye götürülmelerine, zorla evlendirilmelerine, göçe zorlanmalarına, evlerinden ve yurtlarından kovulmalarına; ekonomik, kültürel ve sosyal haklarından mahrum bırakılmalarına karşı sosyal hizmet uzmanları ile eşgüdümlü çalışmak.

r) Hukuk, yasalar ve mesleki yönetmeliklerde, eşcinsellerin ve eşcinselliğin suç, hastalık, ahlaksızlık, iffetsizlik, muzır vb. şekillerde tanımlanmasının ve gösterilmesinin takibini yapmak, mağduriyetleri ve hak ihlallerini izlemek, raporlamak. Yasalar ve mesleki yönetmelikler kapsamındaki cinsel yönelim ayrımcılığına ve homofobik tutum ve uygulamalara karşı çalışmalar yapmak.

s) Eğitim politikalarının, müfredatın ve ders kitaplarının cinsel yönelim ayrımcılığından arındırılması için çalışmalar yapmak. Ortaöğretimde gey ve lezbiyen öğrencilere yönelik cinsel yönelim ayrımcı, homofobik tutum ve uygulamaların takibini yapmak, bu uygulamaları raporlamak. Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim sendikaları, psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerle birlikte çalışmak için yollar ve politikalar geliştirmek.

t) Akademide öğrencilere verilen psikiyatri ve psikoloji öğretiminde eşcinsel cinsel yöneliminin, psiko-seksüel bir sapma veya patoloji şeklinde ele alınmasına, sunulmasına ve öğretilmesine karşı müfredatı ve uygulamaları izlemek ve gerektiğinde değerlendirmeleri ilgili kurumlara iletmek.

u) Çalışma hayatında yasaların, cinsel yönelim ayrımcılığını kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesini ve uygulanmasını takip etmek, cinsel yönelim ayrımcı uygulamaları rapor etmek. Gey ve Lezbiyen işçi ve memurları, cinsel yönelim ayrımcılığına karşı sendikal mücadeleye katılmaları yönünde yüreklendirmek, madden, manen ve hukuken desteklemek.

v) Dernekler Yasası’nda belirlenmiş kurallara uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında ruh sağlığı, cinsel sağlık, eğitim, insan hakları, hukuk, aile, medya-iletişim, sosyal hizmet, çalışma hayatı alanında çalışan dernek, sendika, vakıf ve kurumlarla işbirliği yapmak ve ortak amaçlar doğrultusunda eşgüdümlü çalışmalar yapmak.

y) Kültürler arası diyalogun arttırılmasına, karşılıklı anlayış ve hoşgörünün geliştirilmesine katkıda bulunmak.

z) Daha iyi bir gelecek sağlanması amacıyla, dünya eşcinselleri arasındaki küresel ortaklığın oluşturulmasında aktif bir rol oynamak; dolayısıyla dünya barışı ve adaletinin sağlanmasına katkıda bulunmak.

Derneğin Çalışmaları

Madde 3 - Dernek, ikinci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda, üyeleri ve kamuoyu için aşağıdaki çalışmalarda bulunur:

a) Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli her türlü sosyal, kültürel, bilimsel etkinliklerde bulunmak.

b) Basın-yayın organları yoluyla derneğin amaçları ve / veya çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, derneğin görüşlerini kamuoyuna açıklamak.

c) Bilimsel toplantılar, paneller, seminerler, konferanslar, sempozyumlar, sergiler, festivaller, temsiller, gösterimler, toplantılar, kurslar, kongreler ve atölye çalışmaları, yarışmalar düzenlemek ve düzenlenmesinde görev almak. Eğitim çalışmaları yapmak.

d) Dergi, bülten, vcd, web sayfası, broşür, kitap vb. yayınlar çıkarmak.

e) Üyelerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için her düzeyde eğitim ve öğretim kurumu, dershane, kurs ve yurt açıp işletmek veya bunlara katkıda bulunmak.

f) Üyelerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve aralarındaki iletişim ve dayanışmayı arttırmak üzere lokal, dinlenme tesisleri, gösterim salonu ve kitaplık açmak ve işletmek.

g) Derneğe gelir sağlamak ya da üyeler arasındaki sosyal ilişkileri ve iletişimi gerçekleştirmek amacıyla balo, yemek, konser, piknik, gezi vb. etkinlikler düzenlemek.

h) Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için üyeleri veya uzman kişiler aracılığıyla araştırma, inceleme, geliştirme, çalışma ve etütler yapmak, öneri ve dilekleri belirlemek ve bunları her türlü yayın araçları ile yayınlamak.

i) İkametgahı ile amaç ve çalışma konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar satın almak, satmak ve kiralamak. Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurmak, işletmek ve her türlü inşaatı yaptırtmak.

j) Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla; iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandığı kurmak.

k) Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış toplamak, almak ve vermek; şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul etmek ve Türkiye’de bulunan lezbiyen, gey, biseksüel ve translara (LGBT) ayni ve nakdi yardım yapmak.

l) Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için mevzuata uygun olarak başka dernek, sendika, vakıf, kişi, kurum ve benzeri kuruluşlar ile ortak faaliyetler yürütmek.

m) Sağlık Bakanlığı ve/veya cinsel sağlık ve ruh sağlığı alanlarında çalışan kurum ve kuruluşlar ile oluşturulacak kurullarda ve alınacak kararlarda gey ve lezbiyen topluluğunu temsilen görev almak ve/veya üyelerinin görevlendirilmesini sağlamak.

n) Aile, eğitim, akademi, hukuk, çalışma hayatı, medya-iletişim, askerlik, hapishane, cinsel sağlık, ruh sağlığı vb. alanlarda mevcut durum ve işleyişin izlenmesi, eşcinsellerin sosyal, kültürel, ekonomik hakları yönünde düzenlemeler için çalışmaların yapılması ve önerilerin geliştirilmesi, hukuki ve bilimsel çalışmaların desteklenmesi ve yayımlanması vb. konularında derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için komisyonlar kurmak.

o) Dünya eşcinselleri arasında bölgesel ve küresel ortaklığın oluşturulması yönünde çalışmalar yapmak için uluslararası çalışma ve eşgüdüm komisyonları kurmak.

p) Türkiye’de bulunan ve üçüncü ülkeye yerleştirilene kadar Türkiye’de ikamet etmesine izin verilen LGBT mültecilere yasal, sosyal ve psikolojik danışmanlık ile ayni ve nakdi yardım yapmak.

Uluslararası Derneklere Üyelik

Madde 4 - Dernek, işbirliği yapılmasında yarar gördüğü uluslararası kültürel, akademik ve / veya gey-lezbiyen hakları gibi alanlarda çalışan derneklere, ilgili yasal gereklilikleri yerine getirerek üye olabilir, ortak çalışmalar yürütebilir, maddi ve manevi dayanışabilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK

Derneğe Üyelik

Madde 5 - Derneğin asil/etkin ve onursal olmak üzere iki tür üyeliği vardır:

I – Asil/etkin üyelik:

a) Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyedir.

b) Üyenin hakları; gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmayı ve oy kullanmayı içerir.

c) Yükümlülükleri; Genel Kurul toplantılarına katılma, ödenti ve katılma paylarını zamanında ödeme, amaç ve çalışma koşullarına bağlı olarak çaba harcama ve Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürme ilkelerini kapsar.

II- Onursal Üyelik:

a) Cinsel yönelim ayrımcılığına ve homofobik tutum ve uygulamalara karşı çalışmalar yapmış yerli veya yabancı bilim çalışanları, sosyal hizmet uzmanları, iletişimciler, psikologlar, psikiyatrlar, cinsel sağlık uzmanları, psikolojik danışmanlar, akademisyenler, uzmanlar, yazarlar, araştırmacılar, eğitimciler, hukukçular, sanatçılar ile yurtiçinde ve / veya yurt dışında derneğe yakın ilgi göstererek, maddi veya manevi önemli destek sağlayanlara onursal üyelik verilebilir.

b) Derneğin çalışma alanlarından herhangi birinde uzman olan onursal üyeler, gerektiğinde ilgili komisyona danışmanlık ve eğitmenlik sorumluluğunu yerine getirmekle yükümlüdürler. Dernek, onursal üyeleri gerektiğinde, çalışma veya uzmanlık alanlarında temsilci gösterebilir.

c) Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur. Kendilerinden bağış hariç, giriş ve yıllık ödenti alınmaz. Onursal üyeliğin iptali ancak Genel Kurul kararı veya istifa ile gerçekleşir.

Üyeliğe Başvurma ve Kabul Edilme

Madde 6- Üyeliğe başvurma ve kabul edilme:

I - Asil Üyelik

a) Derneğin amaçlarına ilgi duyan, medeni haklardan yararlanma olanağına sahip, tüzük hükümlerini kabullenmiş üyelik koşullarına uygun kişiler, gerekli bilgilerini derneğin matbu üyelik formuna işledikten ve kendilerinin derneğe üye alınmasını öneren iki üyeye imzalattıktan sonra, üyelik koşullarına uygun olduklarını bildirir belgeleriyle ve gerektiğince fotoğraf ekleyip üyelik giriş ödentilerini ödeyerek, Yönetim Kurulu’na başvururlar.

b) Üyelik başvurusu, başvurudan sonraki en geç otuz gün içinde sonuçlandırılır ve sonuç, bir yazı ile bildirilir.

Üyeler dernek içinde ve çalışmalarda eşit haklara sahiptirler.

II- Onursal Üyelik

Onursal Üyeler, Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Genel Kurul onayı ile seçilebilirler.

Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma

Üyelikten çıkarılma koşulları:

a) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymayanlar, Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesini ve çalışmaların yürütülmesini zorlaştıranlar, yetkisi olmaksızın Derneği sorumluluk altına sokanlardan savunma istemek, gerekirse ihraç kararı vermek Yönetim Kurulu’nun yetkisi dahilindedir.

b) Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla üyelikten çıkma hakkına sahiptir. Ancak bu yolla üyelikten çıkanlar ayrıldıkları tarihe kadar olan üyelik aidat borcunu vermeye zorunludur.

c) Üyelikten ayrılanların veya çıkarılanların ödemiş oldukları ödentiler geri verilmez.

d) Dernekten çıkanlar ve çıkartılanlar, Dernek çalışmaları ve malları üzerinde hak ileri süremezler.

e) Tüzük hükümlerine kısmen veya tümüyle uyulmaması durumunda ve / veya aylık ödentinin altı ay verilmemesi halinde üye, bildirime gerek olmaksızın, Yönetim Kurulu Kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

f) Cinsiyetçi ve homofobik tutum ve uygulamalarda bulunan, arkadaşlarına, sevgilisine ve / veya eşine fiziksel şiddet uygulayanlar, tehdit ve şantajda bulunanlar ile nefret suçu işleyenlerden savunma istemek, gerekirse ihraç kararı vermek Yönetim Kurulu’nun yetkisi dahilindedir.

Üyelik Yükümlülükleri

Madde 7- Üyelik yükümlülükleri, ödentiler ve görevlerdir.

a) Her kişi üyelik başvurusu kabul edildikten sonra giriş ödentisi ödemekle yükümlüdür.

b) Üyelik giriş ödentisi 10.00 (On lira) YTL, yıllık üyelik ödentisi 60.00 (Altmış) YTL olup bu ödenti aylık olarak verilir.

c) Hiçbir üye dernek çalışmalarında görev almaya zorlanamaz. Ancak dernek yetkili kurulları üyeleri derneğin amaçları doğrultusunda görevlendirebilir. Görevlendirme, yetkili organ tarafından yazıyla yapılır. Üye yazılı görevlendirmeyi imza karşılığı aldıktan sonraki 15 gün içinde görevi kabul etmediğini bildirmemişse, görevi üstlenmiş sayılır.

Derneğin Kurucu Üyeleri

Madde 8- Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği’nin (Kaos GL) kurucuları ve kimlikleri aşağıdadır. Kurucu üyeler ilk Genel Kurul’a kadar Geçici Yönetim Kurulu Üyeleridir.

 

ADI SOYADI

DOĞUM TARİHİ

VE YERİ

MESLEK

Ali Özbaş

1968 Tarsus

İşçi

E.B.

1979 Bursa

Mühendis

Funda Çelikel

1966 İzmir

Mali Müşavir

Yasemin Öz

1974 Afyon

Avukat

Hakan Yıldırım

1973 Balıkesir

Avukat

Umut Güner

1977 Yozgat

Sosyal Hizmet Uzmanı

Ali Erol

1970 Mersin

Yayıncı

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ORGANLAR
Derneğin Organları
Madde 9 - Derneğin organları şunlardır:

a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu

Genel Kurul:

Madde 10- Genel Kurul derneğin en yetkili organıdır. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve asil üyelerden oluşur.

Genel Kurul ve Görevleri: Yetkili kurulların seçilmesi, tüzüğün değiştirilmesi, federasyona katılma veya ayrılma, bütçenin onayı, hesapların incelenmesi ve yönetim kurulunun ibrası, derneğin feshi ve tasfiye şekli konularında ve mevzuatın belirlediği diğer konularda görevli ve yetkilidir.

Genel Kurulu Toplantısı
Madde 11-

a) Genel Kurul, iki yılda bir, Mayıs ayında Yönetim Kurulu’nun tespit ve ilan edeceği tarihte olağan olarak toplanır.

b) Genel Kurul’un olağan toplantılarının gündemi Yönetim Kurulu’nca hazırlanır. Ayrıca Genel Kurul üyelerinin en az onda birinin önereceği konuların Genel Kurul gündemine alınması zorunludur. Genel Kurul’un yapılacağı tarihten en geç 15 gün öncesine kadar üyelerden her biri tekil olarak gündem maddesi önerilerini Genel Kurul Hazırlık Komitesi’ne veya Yönetim Kurulu’na iletebilirler.

c) Genel Kurul’da yalnızca gündemde yazılı maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

d) Yönetim ya da Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile olağanüstü de toplanabilir.

e) Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.

f) Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 (onbeş) gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi yazı, elektronik posta veya faks yollarından herhangi biri ile bildirilmek sureti ile toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, toplantıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir.

g) İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman bir haftadan az, 60 günden çok olamaz.

h) Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle üyelere duyurulur.

i) Bu halde ikinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler bu toplantıya f bendinde belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.

j) Toplantı birden fazla ertelenemez. Genel Kurul toplantı tutanakları, yeni seçilen Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin (yedekler dahil) kimlikleri, otuz gün içinde ilgili makamlara bildirilir.

k) Yapılmışsa tüzük değişikliği otuz gün içinde ilgili makamlara bildirilir.

l) Genel Kurul’da kararlar salt çoğunlukla alınır.

Genel Kurul Görev ve Yetkileri
Madde 12-

a) Başkan, Başkan Yardımcısı ve iki Yazman’dan oluşan Genel Kurul Başkanlık Divanı üyelerini seçmek.

b) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu üyelerini seçmek.

c) Bütçe ve kesin hesapları, bunlara ilişkin Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarını, iş programlarını ve bunların uygulanmalarını incelemek ve sonrasında Yönetim Kurulu’nun aklanıp aklanmamasına karar vermek.

d) Yönetim Kurulu’nun hazırladığı tahmini bütçeyi görüşüp aynen ya da değiştirerek kabul etmek.

e) Dernek merkezine gerekli taşınmazların satın alınması ya da var olan taşınmazların satılması için Yönetim Kurulu’na yetki vermek.

f) Derneğin uluslararası kuruluşlara üye olmasını ya da ayrılmasını kararlaştırmak.

g) Dernek tüzüğünde değişiklik yapmak. Dernek tüzüğü Genel Kurul’a katılan üyelerin en az 2/3 ünün oyları ile değiştirilir

h) Derneğin ya da şubelerin feshi ya da tasfiyesi hakkında karar vermek ve tasfiye kurulları oluşturmak.

i) Önerilenlerin onursal üyeliğine karar vermek.

j) Çalışanların uyması gereken kuralları ve komisyon çalışmalarını düzenleyen iç yönetmelikleri tartışıp onaylamak.

k)Kendiliğinden ya da başvuru üzerine şubelerin açılmasını görüşüp karara bağlamak. Şube kurucularını görevlendirmek.

Yönetim Kurulu
Madde 13- Yönetim Kurulu’nun seçilmesi, görev bölümü ve toplantı kuralları:

a) Yönetim Kurulu 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul’da gizli oyla seçilir. Aday gösterilenlerden oy sıralaması ile ilk 7 kişi asil, ikinci 7 kişi yedek olarak belirlenir.

b) Asil üyeliğe seçilen üyeler, kendi aralarında Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Sayman’ı seçerler.

c) Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, oy sıralamasına göre ve boşalan üye sayısı kadar yedek üye asil üyeliğe geçirilir. Adı belirlenen üye(ler) Yönetim Kurulu’nca sonraki ilk toplantıya çağrılır.

d) Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyeler Yönetim Kurulu’ndan istifa etmiş sayılırlar.

e) Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır. Her toplantıda bir sonraki toplantının tarihi belirlenir.

Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri
Madde 14 - Yönetim Kurulu derneğin yönetim ve uygulama organıdır. Görev ve yetkileri şunlardır:

a) Derneği temsil etmek, gerektiğinde bu yetkiyi belirli konular için üyelerden herhangi birine devretmek.

b) Genel Kurul’un kararlarını uygulamaya geçirmek.

c) Geçen dönemin çalışma programını ve derneğin genel bütçesini Genel Kurul’a sunmak.

d) Genel Kurul’un kararları doğrultusunda yapılacak işlerin program ve projelerini incelemek, iş bölümü ve görevlendirmeyi organize etmek.

e) Alınacak taşınmazların satın alınması ya da mevcut taşınmazların satılması konusunda, şartname, öneri ve sözleşmeleri inceleyip, hazırladığı raporu Genel Kurul’a sunmak. Genel Kurul’da alınan kararı, görevlendirildikten sonra uygulamak.

f) Dernek ayniyat işleyişini belirleyip, Genel Kurul onayından sonra uygulanmasını sağlamak.

g) Madde 3’deki çalışmaları gerçekleştirmek için komisyonlar kurmak. Bu komisyonların uyması gereken kurallarla ilgili düzenlemeler hazırlamak ve yürütülmesini sağlamak.

h) Gereken durumlarda Genel Başkan’a, Genel Başkan Yardımcısı’na ya da Genel Sekreter’e Yönetim Kurulu adına kullanılmak üzere yetki vermek.

i) Dernek işlerini yürütecek ücretli personel kadrolarını belirlemek, personeli istihdam etmek ya da işten çıkarmak.

j) Ücretli personelin çalışma düzenini kurala bağlamak amacıyla düzenlemeler hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.

k) Üyelikten çıkarılma kararı verilenlerin üyeliklerini askıya almak. Durumu üyeye yazılı olarak bildirmek.

l) Madde 11’de belirtilen esaslar içinde, olağan ya da olağanüstü Genel Kurul’u gün, yer, saat ve gündemini belirleyerek toplantıya çağırmak.

m) Bağış toplama yetkisinin kimlere verileceği hakkında karar vermek. Mülki yönetime bu kişilerin kimlik belgelerini ileterek yetki belgesi almak.

n) Sayman’ın Yönetim Kurulu’nun kararını almaya gerek kalmadan yapabileceği harcama miktarını günün koşullarına göre belirlemek.

Denetleme Kurulu

Madde 15- Denetleme Kurulu’nun seçilmesi, işbölümü, toplantı kuralları:

a) Denetleme Kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu üyeleri Genel Kurul’da gizli oyla seçilir Aday gösterilenlerden oy sıralaması ile ilk 3 kişi asil, ikinci 3 kişi yedek olarak belirlenir.

b) Asil üyeliğe seçilen üyeler, içlerinden bir kişiyi başkan seçerler, kendi aralarında işbölümü yaparlar.

c) Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, oy sıralamasına göre ve boşalan üye sayısı kadar yedek üye asil üyeliğe geçirilir. Adı belirlenen üye(ler) Denetleme Kurulu Başkanı’nca sonraki ilk toplantıya çağrılır.

d) Denetleme Kurulu gerektiğinde, kendiliğinden ya da bir başvuru üzerine toplanır.

Denetleme Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Madde 16- Denetleme Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Genel Kurul’a karşı sorumludur.

b) Yönetim Kurulu’nun işlerini, bütçelerini, gelir ve giderlerini Genel Kurulu adına en geç yılda bir denetler. Denetleme sonrası incelemesini bir raporla belgeler.

c) Denetleme sonrası gerektiğinde Madde 11’de belirtilen esaslar içinde Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırabilir.

d) Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, yılda bir kez haziran ayında denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

e) Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtlar, dernek yetkilileri tarafından gösterilir veya verilir, denetim kurulu üyeleri görevlerini yerine getirebilmek için yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girebilirler.

Genel Başkan’ın Görev ve Yetkileri

Madde 17 - Genel Başkan;

a) Derneği özel ve tüzel kişiler önünde temsil eder.

b) Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder.

c) Yönetim Kurulu’nca oluşturulmuş komisyonların, düzenleme komitelerinin, çeşitli görevlerle görevlendirilmiş üyelerin çalışmalarını denetler, Yönetim Kurulu’na bilgi verir.

d) Görevde bulunmadığı hallerde yerine Genel Başkan Yardımcısı’nı görevlendirir.

Genel Başkan Yardımcısı’nın Görev ve Yetkileri
Madde 18 - Genel Başkan Yardımcısı;

a) Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

b) Yönetim Kurulu’nun ve / veya Genel Başkan’ın vereceği görevleri yapar.

c) Bulunmadığı hallerde Genel Başkan’a vekalet eder.

Genel Sekreter’in Görev ve Yetkileri
Madde 19 - Genel Sekreter;

a) Yönetim Kurulu ve Genel Başkan’a karşı sorumludur.

b) Genel Başkan’la birlikte Yönetim Kurulu toplantılarını düzenler.

c) Toplantı tutanak ve kararlarını yazar.

d) Yönetim Kurulu kararlarıyla üstlendiği görevleri yürütür, sonuçları Yönetim Kurulu’na ve Genel Başkan’a bildirir.

e) Yönetim Kurulu’nun yazışmalarını yürütür.

f) Büroda çalışan personelin amiri olarak çalışma disiplinini sağlar.

g) Yönetim Kurulu dönem çalışma raporunu hazırlar ve Genel Kurul’da sunar.

Sayman’ın Görev ve Yetkileri
Madde 20 - Sayman;

a) Yönetim Kurulu ve Genel Başkan’a karşı sorumludur.

b) Derneğin taşınır ve taşınmaz mal varlığına ilişkin işlemleri Yönetim Kurulu kararlarına göre yürütür.

c) Yönetim Kurulu’nun gelirlerini ilgili defterlere kaydeder, harcamalarını yapar.

d) Derneğin parasal birikiminin değerinin korunması için önlemler alır.

e) Bütçenin uygulanmasını sağlar, sonuçlarını değerlendirir.

f) Dernek personelinin bordrosunu, SSK’na giriş-çıkış formlarını düzenler, vergi, SSK primleri ve ücret ödemelerini yapar.

g) Yaptırılacak işlemlerle ilgili şartnameleri, sözleşmeleri hazırlar, Yönetim Kurulu’nun onayına sunar.

h) Alındı belgesi, makbuz, çek, fatura gibi değerli evrakları tutanakla teslim alır ya da teslim eder.

i) Dernek adına gelirleri, tahsilatı alındı belgeleriyle, harcamaları da fatura, nakit avans forumu ya da gider belgeleriyle yapar. İptallerin gerekçelerini yazıp imza eder ve Genel Başkan’a onaylatır.

j) Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği miktar üzerindeki harcamaları, Yönetim Kurulu kararıyla yapar.

k) Ayni bağışları alındı makbuzuyla ve nakdi bağışları onaylı bağış belgesiyle dernek adına alır.

l) Çek, makbuz, senet ve Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği miktardaki para gibi bütün kıymetli evrakı kasada saklar. Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği miktarın üstündeki parayı bankaya yatırır.

m) Bankadan çekilen parayı kasa defterine kaydederek kasaya koyar. Kasadan vereceği parayı kasa defterine kaydederek imza karşılığı verir.

Para Çekme Yetkisi
Madde 21- Derneğin banka, Posta Çeki Hesabı vb. bir kurumda emanetteki parasının iki imza ile çekilmesi zorunludur. Bir imza Sayman, ikincisi ise Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı ya da Genel Sekreter’den birinin olmalıdır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DERNEĞİN GELİR-GİDERLERİ VE HESAPLARI

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 22- Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

a) Üyelik başvuru ödentisi.

b) Yıllık üyelik ödentisi.

c) Bağış, yardım ve uluslararası fonlar.

d) Taşınır ve taşınmaz malların işletme gelirleri.

e) Mevduat faizleri.

f) Dernekçe hazırlanan ya da satış hakkı derneğe bırakılan broşür, kitap, resim, kartpostal vb. şeylerin satışından elde edilen gelirler.

g) Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için düzenlenen, kongre, konferans, seminer gibi bilimsel toplantılardan ya da çay, balo, piyango, yemek, eğlence, konser gibi sosyal toplantılardan elde edilen gelirler.

Gelirlerin Toplanması
Madde 23-

a) Derneğin gelirleri Dernekler Kanunu ile Yardım Toplama Kanunu hükümlerine göre toplanır.

b) Her türlü tahsilat, yetki belgesi olan görevlilerce usulüne uygun olarak yapılır.

c) Yurt dışından bağış alınabilmesi için ilgili kuruma bildirimde bulunulur.

d) Ayni bağışlar, kanuni esas ve usullere uygun olarak alınır.

e) Tüm kıymetli evrak, onaylanmış defterlere kaydedilir.

Dernek Kasası’nda Bulundurulacak Para Miktarı
Madde 24- Derneğin kasasında bulundurulabilecek para miktarı günün koşullarına ve kullanılacak para ihtiyacına göre, Yönetim Kurulu’nca saptanır.

Derneğin Giderleri
Madde 25-

a) Yönetim ve büro giderleri.

b) Demirbaş eşya giderleri.

c) Yayın ve yazışma giderleri.

d) Derneğin amaçlarına uygun olarak Yönetim Kurulu’nca yapılmasına karar verilmiş işlerin giderleri.

Derneğin Ödemeleri
Madde 26-

a) Sayman’ın Yönetim Kurulu kararına gerek kalmadan tek başına yapabileceği harcama miktarını aşan her işin sonunda, kesin hesap ve son ödemeler Yönetim Kurulu’nca atanmış bir komisyon tarafından saptandıktan sonra, Yönetim Kurulu adına Sayman tarafından ödenir.b) Ödemeler için gerekli para, bankadan para çekme yetkisi olan Yönetim Kurulu üyelerince çekilir.

c) Dernek için hesap dönemi, 1 ocakta başlar ve 31 aralıkta sona erer.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 27-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Tutmak Zorunda Olduğu Defterler
Madde 28- Dernek adına Yönetim Kurulu’nun onaylandıktan sonra tutmak zorunda olduğu defterler şunlardır:

a) Üye Kayıt Defteri: Bu deftere, üyelerin kişisel ve mesleki kimlik bilgileri, adresleri, yıllık ödenti yükümlülüklerini ödeyip ödemedikleri ve Yönetim Kurulu’nca gerekli görülen başka kişisel bilgilerinin kaydı tutulur.

b) Karar Defteri: Bu deftere Yönetim Kurulu Kararları tarih ve sayı sırasıyla günü gününe yazılır ve toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerince imzalanır.

c) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar tarih ve sayı sırasıyla bu defterlere kaydedilir. Gelen evrakların aslı, giden evrakların kopyası usulüne uygun olarak dosyalanır. Dernek organında iş ve yazışma konularına göre bir sistem oluşturulur.

d) İşletme Hesabı Defteri: Dernekle ilgili alınan bütün paralar alındıkları ve harcanan bütün paralar da verildikleri kişiler, ticarethaneler ve kurumlar adresleri ile birlikte belirtilerek, günü gününe tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır.

e) Demirbaş defteri: Derneğe ait dayanıklı eşya bu deftere yazılır. Eşyalar üzerine demirbaş defterindeki sayı konulur.

f) Alındı belgesi kayıt defteri: Alındı belgeleri sıra ve seri numaralarına göre bu deftere kaydedilir.

Dernek Muhasebe planı gereğince, tahsilat ve harcamaların denetimini ve muhasebesini kolaylaştırmak üzere, Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği öteki yardımcı cetvel ve defterler de Sayman’ın sorumluluğu altında tutulur.

İptal edilen makbuzların, Sayman tarafından iptal nedeni açıkça yazılıp imzalanması ve Genel Başkan’ca onaylanması zorunludur. Bu makbuzların aslı ve kopyası aynen kalır.

Değerli Defter, Makbuz ve Evrak’ın Saklanması
Madde 29-

a) Kıymetli defter, makbuz ve evrak usulüne uygun şekilde yasal sürelerince saklanır. Gerekirse bu sürenin dolmasından sonra da saklanmaya devam edilir.

b) Bunların imhası Yönetim Kurulu’nun iznine bağlıdır.

c) Gerekli tedbirler alınmadığı için değerli evrak, makbuz ve evrakların yok olması ya da kullanılamaz hale gelmesinin derneğe verdiği zararlardan, ilgili memurlar ve Yönetim Kurulu üyeleri ortak sorumluluk altındadır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

Mülkiyet ve Tasarruf Hakkı
Madde 30-

a) Derneğin taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının mülkiyeti Dernek Merkezi’ne aittir. Tapulama işleri ve tüm satışlar Dernek Merkezi adına yapılır.

b) Dernek gelirlerinin en az % 80’i Dernek amaçlarına harcanır

Yolluklar
Madde 31- Memur ve uzmanlara, Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerine ve görevlendirilen kişilere yolluk verilir ve bunların zorunlu giderleri karşılanır.
Miktar tespiti konusunda Genel Kurul yetkilidir. Ancak yolluklar birinci derece memur yolluğundan fazla olamaz.

 

ALTINCI BÖLÜM

FESİH VE TASFİYE

Derneğin Feshi
Madde 32-

Derneğin feshi, Genel Kurul’un üçte iki çoğunlukla bu yolda karar vermesine bağlıdır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa, 11. Madde hükümlerine göre Genel Kurul ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz ve toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğunun kararıyla fesih kararı alınabilir.

Tasfiye
Madde 33-

Fesih vb. nedenlerle derneğin tüzel kişiliğini kaybetmesi durumunda, Dernekler Kanunu hükümleri’ne göre, tüm taşınır-taşınmaz mal varlığı, paraları, alacakları, intifa, yararlanma ve kullanma hakları Genel Kurul’da kararlaştırılacak bir sivil toplum kuruluşuna devredilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

Tüzükte Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 34- Bu tüzük 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile Yönetmeliklere göre hazırlanmış olup, açık hüküm bulunmayan hallerde adı geçen kanun hükümleri uygulanır.

Yürürlük
Madde 35- Kurucu üyelerin 6 Temmuz 2005 tarihinde yaptığı toplantıda kabul edilen ve Yürürlük maddesi dahil 35 maddeden oluşan işbu tüzük, Dernekler İl Müdürlüğü’ne kuruluş başvurusu ile bildirimin yapılması ile yürürlüğe girer.