1. ENGLISH
Haberler > Queer Çalışmaları Dergisi KaosQ+ 2. sayı makale çağrısı

Queer Çalışmaları Dergisi KaosQ+ 2. sayı makale çağrısı

29 Aralık 2014
KaosQ+ dergisinin 2. sayısının teması BEDEN olarak belirlendi. Derginin içeriksel bölümlenmesi uyarınca, 4 farklı alanda yazı bekleniyor.
 
Beden konusuna temas eden akademik makalelerinizi, deneme yazılarınızı ve tez tanıtımlarınızı, 15 Mart 2014’e kadar kaos.queer@kaos-q.com adresine gönderebilirsiniz.
 
KaosQ+ nedir?
KaosQ+ Dergisi 6 ayda bir yayımlanacak hakemli bir dergidir. Makale niteliği taşıyan teori, araştırma ve inceleme yazılarının yanı sıra, güncel politik, sanat, bilim ve felsefe alanlarına dokunan yazarların öznel görüşlerini yansıtan deneme ve değerlendirme yazılarına da açıktır. Her sayıda queer teori ve çalışmaları alanlarına temas kuran sosyal bilimler, interdisipliner ve transdisipliner alanlarda üretilmiş tezlerin tanıtımlarına da yer verilmektedir. Derginin akademik yazım kuralları konusunda bilgi almak ve dergi hakkında genel bilgilere ulaşmak için web sitesi ziyaret edilebilir: http://www.kaos-q.com/home.php 
 
KaosQ+ projesi, Türkiye’de akademik anlamda henüz yeni sayılabilecek bir alana katkıda bulunmak için ortaya kondu. Bu dergi Queer kavramının, yurt içinde ve yurt dışında teorik ve pratik alanlarda zaman içinde yaptığı sıçramaya ve aynı zamanda gelecekte bu alanla ilişkili olarak ortaya çıkabilecek mikro politikalara temas etmeyi hedeflemektedir. Bu anlamda KaosQ+, queer teoriyi LGBT’lere özgü bir kimlik politikası olmanın çok ötesine taşıyarak, teorileştirmenin kendisini sorgulamanın peşinde olacaktır. Queer teori ile iktidar, marjinallik, ayrıcalık ve normativiteyi tartışan/eleştiren diğer sosyal ve kültürel teoriler arasındaki ilişkilere ya da anlaşmazlık noktalarına odaklanmak derginin amaçları arasındadır. Bu nedenle, derginin içeriği, eleştirel ırk ve kimlik teorileri, antropoloji, Marksizm, Anarşizm, feminist teori, erkeklik çalışmaları, sakatlık çalışmaları, güncel sanat teorileri ve bu kavramın kapsamına düşen her türden felsefi ve politik metinle kesişmektedir. Derginin uzun vadede amacı, statik bir queer tartışma alanı yaratmaktansa, bu alanın kendisinin de hem felsefi bir analiz metodu olarak hem de bir sosyal teori alanı olarak sorunsallaştırılabileceği ve yeni çözümlerle soru sorma biçimlerinin üretebileceği bir mecra yaratmaktır. Ayrıca bu kavramla titreşimde olabilecek soru ve sorunlarla, araştırma alanlarının kapsamı bakımından kesişen her türlü akademik çalışma derginin içeriğine katkıda bulunabilir. Bu teorinin sosyo-politik düşün ve eylem dünyasına eleştirel katkıları ve müdahale etme biçimlerine ilişkin betimsel ve somut tartışmalar ise hem bu sayının hem de daha sonraki sayıların ortak temalarından olacaktır.
 
KaosQ+ 2. sayı makale çağrısı 
Sosyal ilişkilerin maddesellik ve bedenselliğe ilişkin boyutunu hesaba katan bir çok çalışma sayesinde, beden 20. yy’ın ikinci yarısından itibaren sosyal bilimlerin, eleştirel teorinin, bunların yanında interdisipliner ve transdisipliner alanların ilgi odağı haline gelmiştir. Beden üzerine odaklanma, bazı uzlaşımsal ikilikleri ve karşıtlıkları zorlayan bir tartışma alanı yaratmıştır; duygu ve akıl, zihin ve beden, söylem ve maddesellik, akış ve temsil, ruhsal ve toplumsal, biyolojik ve politik, asıl ve yapay, insan ve hayvan, hayvan ve makine, organik ve inorganik, teknolojik ve estetik gibi ayrımlar yeni bir ilişkisellik araştırmasının konusu haline gelmiştir. İkiliklerle düşünmek, insanın bedensel/maddesel varoluşunu ve bunun sosyal ve kültürel pratiklerle ilişkisini anlamayı sınırlamıştır. İnsan varoluşunun sadece “bilinçli” pratikleri üzerine odaklanarak, bu pratikleri bedensel kuruluşu ve oluşumundan yalıtmak ve ayrıca bu pratiklerin insan-olmayan çevrelerle bağını görmezden gelmek, bütünselci bir yaklaşımın önünü kapatmış ve bedeni bilinmez, muğlak ve kontrol edilemez bir alana hapsetmiştir. Bu durum en çok zihin ve beden ayrımı mefhumuna dayanmaktadır. Zihin-beden ayrımı sadece kendi başına bir felsefi düşünceyi değil, daha ziyade ‘bir düşünce rejimini’ ifade eder. Bu düşünce rejiminin yarattığı sonuçlar şöyle sıralanabilir: Düşünce ve deneyim alanının anlaşılmasında irrasyonel süreçler reddedilmiş ve dışlanmıştır, böylece rasyonellik bilinç alanında üstün sayılmıştır; Foucault’un da iddia ettiği gibi, insan bedeninin yeniden düzenlenmesi ve disiplini ile birlikte, duygular, cinsellik ve duygulanımsal yaşam “düzene” sokulmuştur; Araçsalcı aklın farklı bedenler, ırklar ve toplumlar üzerinde üstünlük kurması ayrımcılık ve sömürgeleştirmeyi doğurmuştur. Bedenin zihin karşısında ikincil konuma sokulması, onun “normal”, “sağlıklı” ve “düzenlenmiş” bir beden modeline indirgenmesiyle koyun koyuna varolur. Bu modeli yeniden düşünmek ve sorunsallaştırmak yeni epistemolojilerin, yeni dillerin ve yeni yaklaşımların icadıyla mümkündür. İkiliklerle düşünmeye karşı direnen yeni düşünsel biçimler, çağdaş araştırma alanlarında varolagelen disiplin edici, normalleştirici ve düzenleyici teknikler üzerine odaklanmanın ötesine geçmemizi sağlayabilir. Böylece bedenselliklerin ilişkisel boyutuna da odaklanma fırsatı bulabiliriz. Bedensel öznelliklerin oluşumları/oluşları; öznellikle, arzuyla, dünya’yı görüş biçimlerimiz ve dünya’da davranış yollarımızla farklı bedensellik ve maddesellik biçimlerinin ilişkileri üzerine araştırma yapabiliriz. Bir beden neler yapabilir? Sorusu epistemolojik olduğu kadar ontolojik bir sorudur da.
 
Bu bakış açısıyla, KaosQ+ dergisinin 2. Sayısının teması BEDEN olarak belirlenmiştir. Derginin içeriksel bölümlenmesi uyarınca, 4 farklı alanda yazı gönderebilirsiniz:
 
I. Teoria
Bu bölümde beden ve maddesellik üzerine teorileştirme çabalarına, eleştiri, değerlendirme, araştırma ve inceleme yazılarına yer verilecektir. Farklı alanlarda beden üzerine “düşünme biçimlerinin” ifşası, incelenmesi, gerektiği yerde eleştirilmesinden hareket eden ve bedenselliği farklı bakış açılarıyla düşünmeye çağıran makalelerin bir araya getirilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda aşağıdaki konulara odaklanan fakat sadece bu konularla sınırlı olması gerekmeyen katkılarınızı bekliyoruz.
Beden çalışmaları
Duygulanım çalışmaları
Beden antropolojisi
Beden sosyolojisi
Beden felsefesi
Sanatsal üretim ve beden ilişkisi
Zihin felsefesi
Bilişsel Bilimler
Biyoloji
Evrim Çalışmaları
Vegan Felsefesi
Ekoloji
Emek süreci ve beden ilişkisi
Sakatlık çalışmaları
Materyalizm ve yeni materyalizm tartışmaları
Feminist Beden Çalışmaları
Tüketim ve beden ilişkisi
Etnisite ve Eleştirel Irk çalışmaları
Tıp ve Sağlık alanları
Medya
Eğitim
Spor
 
II. Queer Çalışmaları
Bu bölümde beden ve maddesellik mefhumlarını, queer çalışmalarıyla temasa girerek tartışan araştırma, inceleme ve değerlendirme yazılarına yer verilecektir. Teoria bölümünde sıralanan alanları queer perspektifle kesiştiren yazıların yanı sıra, aşağıda verilen listedeki konular da dahil edilebilir;
Cinsiyet ve Cinsellik Tartışmaları
LGBT Çalışmaları
Feminist Çalışmalar
Erkeklik Çalışmaları
“Queer Bedenler”
Normativite ve Beden İlişkisi
 
III. Queeresk
Bu bölümde güncel politik, sanat, felsefe ve bilim eksenli deneme yazılarına yer veriliyor.
 
IV. Tez Tanıtımları
Bu bölüm, bize ulaştırılan ve queer çalışmalarına örnek gösterilebilecek tez çalışmalarının tanıtımlarını içeriyor. Her yayım döneminde devam edecek bu bölüm, Türkiye’de hali hazırda bu alanda yapılan akademik çalışmalardan okuyucuları haberdar etmek amacıyla tasarlandı. Queer teori ve queer çalışmalar konusunda yapılacak yeni çalışmaları ve aynı zaman da tamamlanmış tezlerin geçmişe dönük arşivini de oluşturmak niyetinde. Bu konuda geleceğe dönük sizlerin katkılarınızı bekliyoruz.
 

Beden konusuna temas eden akademik makalelerinizi, deneme yazılarınızı ve tez tanıtımlarınızı, 15 Mart 2014’e kadar kaos.queer@kaos-q.com adresine gönderebilirsiniz.