1. ENGLISH
Haberler > Kaos GL Derneği 6. Olağan Genel Kurulu

Kaos GL Derneği 6. Olağan Genel Kurulu

24 Nisan 2015

Sevgili Dernek Üyeleri,

Kaos GL Derneği 6. Olağan Genel Kurulu 10 Mayıs 2015 tarihinde Dernek merkezimizde, çoğunluğun sağlanamaması halinde 17 Mayıs 2015 tarihinde aynı adreste yapılacaktır. Aşağıda Olağan Genel Kurul Davetini bulabilirisiniz.

İyi günler  

 

GENEL KURUL DUYURU VE DAVETİ

Kaos Gey-Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği 6. Olağan Genel Kurulu, 10 Mayıs 2015 Pazar saat 11.00 Dernek merkezi GMK Bulvarı 29/12 Kızılay Ankara adresinde yapılacaktır. Çoğunluğun sağlanamaması halinde, Olağan Genel Kurul bir hafta sonra 17 Mayıs 2015 Pazar günü, saat 11:00’te, aynı adreste Dernek merkezinde yapılacaktır.

GENEL KURUL GÜNDEMİ

Denetleme Kurulu raporunun sunulması ve onaylanması

Geçen dönemin çalışma programının ve Derneğin genel bütçesini Genel Kurul sunumu

Bütçelerin onaylanması

17 Mayıs Vakfı’nın Kurulması

Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçimi

Dernek üyelerinin katılımını bekliyoruz.

Kaos GL Derneği Yönetim Kurulu adına

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erol 

ORGANLAR

Derneğin Organları
Madde 9 - Derneğin organları şunlardır:

a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu

Genel Kurul:

Madde 10- Genel Kurul derneğin en yetkili organıdır. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve asil üyelerden oluşur.

Genel Kurul ve Görevleri: Yetkili kurulların seçilmesi, tüzüğün değiştirilmesi, federasyona katılma veya ayrılma, bütçenin onayı, hesapların incelenmesi ve yönetim kurulunun ibrası, derneğin feshi ve tasfiye şekli konularında ve mevzuatın belirlediği diğer konularda görevli ve yetkilidir.

Genel Kurulu Toplantısı

Madde 11-

a) Genel Kurul, iki yılda bir, Mayıs ayında Yönetim Kurulu’nun tespit ve ilan edeceği tarihte olağan olarak toplanır.

b) Genel Kurul’un olağan toplantılarının gündemi Yönetim Kurulu’nca hazırlanır. Ayrıca Genel Kurul üyelerinin en az onda birinin önereceği konuların Genel Kurul gündemine alınması zorunludur. Genel Kurul’un yapılacağı tarihten en geç 15 gün öncesine kadar üyelerden her biri tekil olarak gündem maddesi önerilerini Genel Kurul Hazırlık Komitesi’ne veya Yönetim Kurulu’na iletebilirler.

c) Genel Kurul’da yalnızca gündemde yazılı maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

d) Yönetim ya da Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile olağanüstü de toplanabilir.

e) Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.

f) Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 (onbeş) gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi yazı, elektronik posta veya faks yollarından herhangi biri ile bildirilmek sureti ile toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, toplantıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir.

g) İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman bir haftadan az, 60 günden çok olamaz.

h) Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle üyelere duyurulur.

i) Bu halde ikinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler bu toplantıya f bendinde belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.

j) Toplantı birden fazla ertelenemez. Genel Kurul toplantı tutanakları, yeni seçilen Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin (yedekler dahil) kimlikleri, otuz gün içinde ilgili makamlara bildirilir.

k) Yapılmışsa tüzük değişikliği otuz gün içinde ilgili makamlara bildirilir.

l) Genel Kurul’da kararlar salt çoğunlukla alınır.

Genel Kurul Görev ve Yetkileri

Madde 12-

a) Başkan, Başkan Yardımcısı ve iki Yazman’dan oluşan Genel Kurul Başkanlık Divanı üyelerini seçmek.

b) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu üyelerini seçmek.

c) Bütçe ve kesin hesapları, bunlara ilişkin Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarını, iş programlarını ve bunların uygulanmalarını incelemek ve sonrasında Yönetim Kurulu’nun aklanıp aklanmamasına karar vermek.

d) Yönetim Kurulu’nun hazırladığı tahmini bütçeyi görüşüp aynen ya da değiştirerek kabul etmek.

e) Dernek merkezine gerekli taşınmazların satın alınması ya da var olan taşınmazların satılması için Yönetim Kurulu’na yetki vermek.

f) Derneğin uluslararası kuruluşlara üye olmasını ya da ayrılmasını kararlaştırmak.

g) Dernek tüzüğünde değişiklik yapmak. Dernek tüzüğü Genel Kurul’a katılan üyelerin en az 2/3 ünün oyları ile değiştirilir

h) Derneğin ya da şubelerin feshi ya da tasfiyesi hakkında karar vermek ve tasfiye kurulları oluşturmak.

i) Önerilenlerin onursal üyeliğine karar vermek.

j) Çalışanların uyması gereken kuralları ve komisyon çalışmalarını düzenleyen iç yönetmelikleri tartışıp onaylamak.

k)Kendiliğinden ya da başvuru üzerine şubelerin açılmasını görüşüp karara bağlamak. Şube kurucularını görevlendirmek.

Yönetim Kurulu

Madde 13- Yönetim Kurulu’nun seçilmesi, görev bölümü ve toplantı kuralları:

a) Yönetim Kurulu 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul’da gizli oyla seçilir. Aday gösterilenlerden oy sıralaması ile ilk 5 kişi asil, ikinci 5 kişi yedek olarak belirlenir.

b) Asil üyeliğe seçilen üyeler, kendi aralarında Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Sayman’ı seçerler.

c) Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, oy sıralamasına göre ve boşalan üye sayısı kadar yedek üye asil üyeliğe geçirilir. Adı belirlenen üye(ler) Yönetim Kurulu’nca sonraki ilk toplantıya çağrılır.

d) Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyeler Yönetim Kurulu’ndan istifa etmiş sayılırlar.

e) Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır. Her toplantıda bir sonraki toplantının tarihi belirlenir.

Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri

Madde 14 - Yönetim Kurulu derneğin yönetim ve uygulama organıdır. Görev ve yetkileri şunlardır:

a) Derneği temsil etmek, gerektiğinde bu yetkiyi belirli konular için üyelerden herhangi birine devretmek.

b) Genel Kurul’un kararlarını uygulamaya geçirmek.

c) Geçen dönemin çalışma programını ve derneğin genel bütçesini Genel Kurul’a sunmak.

d) Genel Kurul’un kararları doğrultusunda yapılacak işlerin program ve projelerini incelemek, iş bölümü ve görevlendirmeyi organize etmek.

e) Alınacak taşınmazların satın alınması ya da mevcut taşınmazların satılması konusunda, şartname, öneri ve sözleşmeleri inceleyip, hazırladığı raporu Genel Kurul’a sunmak. Genel Kurul’da alınan kararı, görevlendirildikten sonra uygulamak.

f) Dernek ayniyat işleyişini belirleyip, Genel Kurul onayından sonra uygulanmasını sağlamak.

g) Madde 3’deki çalışmaları gerçekleştirmek için komisyonlar kurmak. Bu komisyonların uyması gereken kurallarla ilgili düzenlemeler hazırlamak ve yürütülmesini sağlamak.

h) Gereken durumlarda Genel Başkan’a, Genel Başkan Yardımcısı’na ya da Genel Sekreter’e Yönetim Kurulu adına kullanılmak üzere yetki vermek.

i) Dernek işlerini yürütecek ücretli personel kadrolarını belirlemek, personeli istihdam etmek ya da işten çıkarmak.

j) Ücretli personelin çalışma düzenini kurala bağlamak amacıyla düzenlemeler hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.

k) Üyelikten çıkarılma kararı verilenlerin üyeliklerini askıya almak. Durumu üyeye yazılı olarak bildirmek.

l) Madde 11’de belirtilen esaslar içinde, olağan ya da olağanüstü Genel Kurul’u gün, yer, saat ve gündemini belirleyerek toplantıya çağırmak.

m) Bağış toplama yetkisinin kimlere verileceği hakkında karar vermek. Mülki yönetime bu kişilerin kimlik belgelerini ileterek yetki belgesi almak.

n) Sayman’ın Yönetim Kurulu’nun kararını almaya gerek kalmadan yapabileceği harcama miktarını günün koşullarına göre belirlemek.

Denetleme Kurulu

Madde 15- Denetleme Kurulu’nun seçilmesi, işbölümü, toplantı kuralları:

a) Denetleme Kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu üyeleri Genel Kurul’da gizli oyla seçilir Aday gösterilenlerden oy sıralaması ile ilk 3 kişi asil, ikinci 3 kişi yedek olarak belirlenir.

b) Asil üyeliğe seçilen üyeler, içlerinden bir kişiyi başkan seçerler, kendi aralarında işbölümü yaparlar.

c) Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, oy sıralamasına göre ve boşalan üye sayısı kadar yedek üye asil üyeliğe geçirilir. Adı belirlenen üye(ler) Denetleme Kurulu Başkanı’nca sonraki ilk toplantıya çağrılır.

d) Denetleme Kurulu gerektiğinde, kendiliğinden ya da bir başvuru üzerine toplanır.

Denetleme Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Madde 16- Denetleme Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Genel Kurul’a karşı sorumludur.

b) Yönetim Kurulu’nun işlerini, bütçelerini, gelir ve giderlerini Genel Kurulu adına en geç yılda bir denetler. Denetleme sonrası incelemesini bir raporla belgeler.

c) Denetleme sonrası gerektiğinde Madde 11’de belirtilen esaslar içinde Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırabilir.

d) Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, yılda bir kez haziran ayında denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

e) Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtlar, dernek yetkilileri tarafından gösterilir veya verilir, denetim kurulu üyeleri görevlerini yerine getirebilmek için yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girebilirler.

Hayriye Kara

Kaos GL

 

Address :GMK Bulvari  29/12 Demirtepe/Ankara-Turkey

Tel            :+90 (312) 230 03 58

Fax           :+90 (312) 230 62 77

Mobil      : +90 0533 024 04 19

E-Mail     :hayriye@kaosgl.org

URL          :www.kaosgl.org